MaMA

Categorie: Kunstpodium Pro 
Advies: positief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van MaMA en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten beoordeelt de commissie als voldoende. MaMA is een platform voor visuele cultuur en makershuis gericht op de jongste generatie makers. De commissie vindt de missie gericht op ontwikkeling en begeleiding van talent van de jongste makers prijzenswaardig. MaMA werkt daarbij rondom de visie ‘Bridge Building’ die de commissie in verschillende onderdelen van de organisatie doorgevoerd ziet. In de eerdere activiteiten van MaMA staat een procesgerichte aanpak centraal, maar de commissie mist een reflectie op welke manier deze aanpak precies is toegepast. Er is positieve feedback van recensenten en collega-instellingen.
 

De mate waarin het programmaplan onderscheidend, of om een andere reden bijzonder is en welke mogelijkheden het plan biedt voor de inhoudelijke ontwikkeling van MaMA beoordeelt de commissie als voldoende. MaMA richt zich op de doorontwikkeling van de bestaande missie door (zeer) jonge makers centraal te stellen in het programma. De missie gericht op talentontwikkeling is volgens de commissie tot in de haarvaten van de organisatie en het programma doorgevoerd. Daarbij staan de komende jaren artistieke kaders rond speculatieve fictie en immersieve scenografie centraal. De commissie meent dat de plannen daarop in grote lijnen aansluiten. Omdat de selectie van de betrokken programmamakers en kunstenaars nog niet is gemaakt, kan de commissie de kwaliteit daarvan niet goed beoordelen. Zij waardeert echter de resultaten die MaMA heeft behaald in het verleden en heeft op basis daarvan vertrouwen in de kwaliteit en uitvoerbaarheid van het programma.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als voldoende. De commissie is positief over de digitale transformatie die MaMA beoogt, waarmee de instelling een actief online podium wil bouwen. In de verdere opzet van het programma ziet de commissie weinig vernieuwing ten opzichte van voorgaande jaren: MaMA gaat verder op de ingeslagen koers. Er is enige aansluiting bij maatschappelijke ontwikkelingen zoals de digitale transformatie, de ondersteuning van jongeren en de aandacht voor populaire cultuur.
 

De mate waarin MaMA naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek, maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden, beoordeelt de commissie als voldoende. MaMA beschrijft een gastvrije instelling te zijn met een loyale achterban. De instelling geeft naar mening van de commissie een heldere omschrijving van de doelgroepen, waarbij opvalt dat dit met name een relatief jong (stedelijk) publiek is, in aansluiting op het programma. MaMA bereikt daarmee reeds een breder dan professioneel publiek. De commissie waardeert het idee om sterkere bruggen te bouwen die het publiek bij de (tentoonstellings)projecten betrekken. De communicatiestrategie is naar haar mening nog wel erg generiek en zou nog meer specifiek op de doelgroepen geënt kunnen worden. 

De bijdrage van het programma aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich verhoudt, beoordeelt de commissie als voldoende. MaMA is geworteld in Rotterdam, met toenemende landelijke uitstraling. Het podium wordt gewaardeerd door de partners, zowel uit de kunst- als educatiesector. De focus op (zeer) jonge makers en publiek met een sterk ontwikkeld educatieprogramma, is enigszins onderscheidend. Er is structurele ondersteuning vanuit de gemeente Rotterdam.

De mate van professionaliteit in de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de organisatie beoordeelt de commissie als voldoende. Extern bureau Blueyard heeft de naleving van de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de bedrijfsvoering geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit Download: advies

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Pro gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij zijn de criteria gericht op de lokale context, op publieksbereik en de criteria gericht op de artistiek-inhoudelijke insteek in relatie tot de uiteindelijke activiteiten zwaarder gewogen omdat dit aandachtspunten zijn binnen deze categorie van de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van MaMA voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.