Hotel Nieuw Antiek

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Hotel Nieuw Antiek in het recente verleden en de manier waarop het collectief zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: de commissie waardeert het initiatief van Pavel Van Houten om beeldende kunst onder de aandacht te brengen in een regio waar beeldende kunst nog onderbelicht is. Hotel Nieuw Antiek focust zich op een afgebakend interessegebied: toerisme. Toch mist de commissie een scherpe positionering van het kunstpodium en vindt zij de artistieke visie te weinig specifiek. De commissie meent dat het podium zich meer rekenschap zou kunnen geven van de actuele ontwikkelingen binnen de beeldende kunst. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: het programmaplan is helder, laagdrempelig en sluit aan bij de hotelfunctie. De commissie vindt de betrokken kunstenaars van redelijk niveau en de selectie lijkt voort te komen uit het persoonlijke netwerk van Pavel van Houten. De commissie vindt het programma echter niet erg vernieuwend en nog te weinig op zichzelf staan om als presentatieplek herkend te worden. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De mate waarin Hotel Nieuw Antiek een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: de commissie meent dat de doelgroepen duidelijk worden omschreven. Door de aard van het podium heeft de commissie er vertrouwen in dat de doelgroepen bereikt zullen worden. Het hotel zorgt gegarandeerd voor aanloop en Hotel Nieuw Antiek investeert goed in het in stand houden van de relatie met omwonenden. De commissie vraagt zich wel af in hoeverre het publieksbereik daadwerkelijk met het programmaplan te maken heeft. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De bijdrage van Hotel Nieuw Antiek aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: Hotel Nieuw Antiek is een aanvulling op het bestaande aanbod, maar het sterke toeristisch profiel overschaduwt enigszins de ontwikkelingen op het gebied van de beeldende kunst. De commissie vraagt zich af in hoeverre Hotel Nieuw Antiek als autonoom kunstpodium kan worden gezien en vindt het eerder een concept of project. Zij is niet overtuigd van de mate waarin Hotel Nieuw Antiek zich onderscheidt van andere organisaties binnen dezelfde regio. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen deze regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Hotel Nieuw Antiek net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.