Lustwarande

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Lustwarande en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Hoewel Lustwarande zich richt op hedendaagse, internationale sculptuur met een focus op actualiteit en opdrachtgeverschap, heeft de organisatie naar de mening van de commissie te weinig een scherpe visie geformuleerd over de rol die sculptuur heden ten dage kan spelen. Zij vindt de artistiek-inhoudelijke visie mager. Er is waardering voor de kwaliteit van de activiteiten door derden, maar de commissie meent dat de vertaling van de artistieke visie weinig reflectief is om daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan het discours.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van Lustwarande beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Zij vindt dat in het programmaplan voor 2024 en 2025, waarbij het gaat om een hang naar een hernieuwde fysieke sculptuurpraktijk en om (klassieke) materialiteit, geen echte verdiepingsslag is gemaakt. Er wordt in het kader van materialiteit kort gesproken over het digitale en het fysieke. Juist de hybride hiertussen en de uiting hiervan in materie is de laatste jaren een thema in de beeldende kunst. De commissie mist een uitwerking van dit actuele thema en hoe de kunstenaars zich tot dit thema en tot elkaar verhouden. Naar de mening van de commissie is de longlist van kunstenaars interessant, maar onvoldoende inhoudelijk gemotiveerd. Zij meent dat het programma op basis van het trackrecord uitvoerbaar is.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. Zij is van mening dat Lustwarande voortborduurt op het programma dat de organisatie al jaren uitvoert. De thematiek van de tentoonstellingen verhouden zich naar de mening van de commissie tot ontwikkelingen in de maatschappij maar hier wordt door het kunstpodium zelf niet op gereflecteerd. Met de keuze voor relatief veel jongere kunstenaars hoopt Lustwarande zich te richten op de hedendaagse ontwikkelingen binnen sculptuur, maar in de ogen van de commissie wordt dit in de aanvraag slechts summier omschreven.

De manier waarop Lustwarande naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als voldoende. Zij meent dat door de aard en vooral locatie van de beeldententoonstelling reeds een breder publiek wordt bereikt. De doelgroepen die Lustwarande wil bereiken worden duidelijk omschreven evenals de wens om divers en inclusief te zijn. De uitwerking van het presentatie-/publieksplan kan naar de mening van de commissie nog wat meer concrete en structurele acties gebruiken.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als voldoende. De tentoonstellingen van Lustwarande bieden een onderscheidend programma in de regio Brabant en landelijk. Er zijn voornemens om de samenwerking op artistiek-inhoudelijk niveau met partners uit het verleden weer nieuw leven in te blazen. Bij een aantal andere lokale partijen staat de samenwerking in de kinderschoenen. De commissie meent verder dat met de ondersteuning van de gemeente Tilburg in het verleden en de samenwerking met het onderwijs in de regio, Lustwarande lokaal en regionaal is ingebed.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Lustwarande net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.