Dat Bolwerck

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief
 

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij vindt de artistieke visie geloofwaardig en onderscheidend. Dat Bolwerck heeft naar de mening van de commissie een eigen signatuur opgebouwd op het raakvlak van vele kunstuitingen en filosofie. Het kunstpodium biedt tentoonstellingen en events rondom zorgvuldig gekozen maatschappelijke thema’s die goed passen bij Zutphen en omgeving. De activiteiten worden gewaardeerd door uiteenlopende pers, van lokale media tot lifestyle tijdschriften en opiniebladen.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als voldoende. Zij heeft waardering voor het thema ‘Mens in wording’, al kan dat wel heel breed ingevuld worden. De gekozen kunstenaars zijn wisselend van kwaliteit, maar bieden een selectie van bekende en minder bekende kunstenaars met praktijken die passend zijn bij de uitgangspunten van Dat Bolwerck. Op basis van het team en de in het verleden behaalde successen heeft de commissie vertrouwen in de uitvoerbaarheid van het artistiek-inhoudelijke programma.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als voldoende. Naar de mening van de commissie is innovatie te vinden in de plannen om de wijk in te trekken en het publiek uit te breiden. Het programma met aandacht voor kunst en verstilling biedt een tegenwicht aan de snelle en polariserende maatschappij en sluit in de ogen van de commissie aan bij maatschappelijke ontwikkelingen.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als voldoende. De commissie meent dat de doelgroepen enigszins summier zijn beschreven. Het plan bevat wel een communicatieboodschap en communicatiedoelstellingen en de commissie is van mening dat de middelen, programmering en samenwerkingspartners voldoende passend zijn om het beoogde publiek te bereiken. Met de komst van een marketingmedewerker heeft zij voldoende vertrouwen dat het plan wordt uitgevoerd en is het realistisch dat het beoogde publiek wordt bereikt.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Dat Bolwerck onderscheidt zich naar de mening van de commissie in de culturele context door haar artistieke visie, (rand)programmering, brede pool aan vrijwilligers, locatie en aandacht voor lokale kunstenaars. Het kunstpodium heeft vele partnerschappen en samenwerkingen op het gebied van artistieke programmering, educatie en op sociaal-maatschappelijke niveau. Het kunstpodium toont zich in de ogen van de commissie een belangrijke speler in Zutphen en de regio. Dat Bolwerck ontvangt gemeentelijke structurele subsidie.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als voldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als voldoende. Dat Bolwerck onderschrijft de FPC en volgt Fair Pay voor werknemers, maakt afspraken rondom auteursrechten en draagt zorg voor een veilige een gezonde werkomgeving. Dat Bolwerck heeft voor 2024-2025 enkele leer- en ontwikkelpunten geformuleerd en aan een jaar gekoppeld. De toelichting op de implementatie van de FPC had wat uitgebreider gekund.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Dat Bolwerck onderschrijft de GCC en uit de aanvraag blijkt hoe deze is geïmplementeerd in de organisatie. Ook geeft de organisatie blijk van de taken en rollen van de raad van toezicht en het bestuur, die zijn uitgewerkt in reglementen. Hoewel de GCC niet per principe en aanbeveling in de aanvraag wordt toegelicht, overtuigt Dat Bolwerck dat zij de code serieus neemt. De organisatie geeft reflectie op het eigen handelen, noemt verbeterpunten en levert een stappenplan.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. Van een actief en geïmplementeerd beleid ten aanzien van de Code D&I is weinig sprake. Dat Bolwerck zou veel breder kunnen kijken naar de code en niet alleen als invulling bij het team van vrijwilligers en enkele losse partnerships met maatschappelijke organisaties. Dit zou de organisatie kunnen bewerkstelligen door bijvoorbeeld cursussen en trainingen op het thema te volgen, deze vervolgens echt in te zetten op alle 4 P’s en de Code D&I onderdeel te maken van de missie en visie van de organisatie zodat het breed gedragen wordt binnen de werkcultuur.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Dat Bolwerck voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.