buitenplaats Kasteel Wijlre

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief
 

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij vindt dat Buitenplaats Kasteel Wijlre met haar focus op de domeinen kunst, natuur, erfgoed en architectuur een onderscheidende artistieke visie toont. Met het aantreden van de nieuwe directeur is het tentoonstellingsprogramma naar de mening van de commissie sterker gericht op een kritische reflectie op actuele thematiek. Buitenplaats Kasteel Wijlre heeft in korte tijd indruk gemaakt met een programmering van relevante kunstenaars in relatie tot ecologische vraagstukken. Er is aandacht voor de vernieuwde Buitenplaats Kasteel Wijlre in de (nationale)kunstpers.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De activiteiten sluiten aan bij de nieuwe visie van de Buitenplaats Kasteel Wijlre. Het programmaplan poogt vanuit verschillende ideologische trajecten (ecologisch, dekolonialistisch, antikapitalistisch) de kunst van nieuwe waarden en perspectieven te voorzien. De commissie waardeert de combinatie van solotentoonstellingen en groepstentoonstellingen waarbij urgente thematiek op een aansprekende manier, vanuit de verbeelding voor een breder publiek, voor het voetlicht wordt gebracht. De geselecteerde kunstenaars zijn allen relevant in aansluiting daarop. Buitenplaats Kasteel Wijlre is enigszins een buitenstaander in de regio en ver van het discours gelegen. Dit in aanmerking genomen, heeft de commissie toch het vertrouwen dat het beoogde artistiek-inhoudelijke programma kan worden gerealiseerd en impact kan hebben.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij vindt dat het kunstpodium zich met het gepresenteerde tentoonstellingsprogramma vernieuwt. De gekozen thematiek is relevant en sluit aan op maatschappelijke ontwikkelingen. Er is een reeks mogelijkheden bijgekomen voor de Buitenplaats Kasteel Wijlre, zoals samenwerkingen, residencies en workshops die voor de instelling zelf vernieuwend zijn.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als voldoende. Zij vindt dat Buitenplaats Kasteel Wijlre laat zien dat het zich in de huidige doelgroepen en communicatiemiddelen heeft verdiept. Het beperkte budget vraagt echter om scherpe keuzes in het aanwenden van middelen en naar de mening van de commissie heeft het kunstpodium hier nog te weinig een communicatiestrategie voor uitgewerkt. Zij heeft waardering voor het doordachte educatie-/participatieprogramma die met passende samenwerkingen wordt onderbouwd. De verwachte groei van publiek is in de ogen van de commissie realistisch en zij heeft dan ook het vertrouwen dat het beoogde publiek wordt bereikt.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Buitenplaats Kasteel Wijlre onderscheidt zich met name door haar unieke locatie en focus. Zij bevindt zich in de driehoek Maastricht, Heerlen en Aken en is daarmee onderdeel van de stedelijke cultuurregio Zuid-Limburg. In dit gebied bevinden zich veel gerenommeerde kunst- en onderwijsinstellingen waarmee de organisatie schrijft samenwerkingen aan te gaan. Het kunstpodium wordt structureel ondersteund met een bijdrage van de provincie en de gemeente.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als zeer goed. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als zeer goed. In het plan wordt omschreven welke stappen de organisatie de afgelopen jaren heeft genomen en welke zij de komende jaren wil nemen. Juli 2022 is een directeur-bestuurder aangetreden, die een aantal professionaliseringsslagen heeft gemaakt in lijn met de Fair Practice Code. Zowel medewerkers (vast en ZZP) als vrijwilligers hebben contracten. Er zijn functieprofielen opgemaakt, met een helderdere omschrijving en efficiëntere verdeling van taken binnen de functies. Een overlegstructuur en een evaluatiestructuur zijn opgetuigd en worden sindsdien uitgevoerd.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Buitenplaats Kasteel Wijlre onderschrijft de Governance Code Cultuur 2019 en uit de aanvraag blijkt hoe de code is geïmplementeerd in de organisatie. Hoewel de GCC niet per principe en aanbeveling in de aanvraag wordt toegelicht, overtuigt het kunstpodium dat het de code serieus neemt en zich realiseert dat het stappen moet ondernemen. Buitenplaats Kasteel Wijlre licht toe dat het jaarlijks reflecteert op het eigen handelen en benoemt verbeterpunten voor de komende beleidsperiode.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als onvoldoende. Buitenplaats Kasteel Wijlre zit op dit moment in een transitiefase. In relatie tot diversiteit en inclusie richt de organisatie zich in eerste instantie op de directe omgeving en de regio. Er zijn intern gesprekken gaande om D&I te definiëren en te verduurzamen en er is extern D&I advies ingewonnen, maar er zijn nog geen concrete doelen aan verbonden. Er is vertrouwen in het voornemen van de organisatie om te werken aan beleid ten aanzien van D&I, maar dat is op dit moment nog te weinig om op basis hiervan het beleid als voldoende te beoordelen.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag Buitenplaats Kasteel Wijlre ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.