Kunstfort

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als voldoende. Zij is van mening dat de visie en missie helder en doordacht zijn geformuleerd en passend zijn bij de locatie. Kunstfort bij Vijfhuizen is een eiland in de polder waar (militair) erfgoed, kunst en ecologie samenvallen. De afgelopen twee jaar bevond het kunstpodium zich in transitie met een nieuwe directeur, een inhaalslag op het gebied van bedrijfsvoering, en een nieuwe koers, waardoor het programma en de vertaling van de visie daarin minder zichtbaar was. Er is enige waardering voor het programma in zowel lokale als landelijke pers.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als voldoende. Stichting Kunstfort kiest voor drie programmatische handvatten op basis waarvan de kunstenaars worden gekozen. De commissie is van mening dat de geselecteerde kunstenaars interessant zijn en aansluiten bij het programmaplan en de artistieke visie gericht op een rechtvaardigere en/of duurzamere samenleving. Wel meent zij dat Stichting Kunstfort aan continuïteit en herkenbaarheid inboet, omdat zij niet meer structureel solo- of groepstentoonstellingen organiseert maar zich richt op presentaties met een open karakter tijdens werkprocessen van bestaand of nieuw werk.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij is van mening dat de organisatie reflecteert en nieuwe ideeën heeft op alle gebieden waarop Stichting Kunstfort actief is. De wens vorig jaar om een Zoöp te worden, heeft zij in november 2023 gerealiseerd. De commissie meent dat dit van daadkracht getuigt en aansluit bij de missie en visie van het kunstpodium. Met de focus op kunst en ecologie verhoudt de programmering zich tot de ontwikkelingen in de maatschappij.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Het plan biedt in de ogen van de commissie een uitgebreide doelgroepenomschrijving met bijpassende communicatiemiddelen. De specifieke strategie voor social media en een visie op de boodschap en uitstraling is nog niet geheel overtuigend, maar de commissie erkent wel een goede aanpak voor het betrekken van lokale gemeenschappen. Er is voldoende vertrouwen dat Stichting Kunstfort met de voorgestelde communicatiestrategie het beoogde publiek bereikt.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Stichting Kunstfort onderscheidt zich naar de mening van de commissie van andere instellingen op lokaal en regionaal niveau door haar unieke (erfgoed)locatie en programma met aandacht voor hedendaagse kunst en ecologie. Het kunstpodium heeft vele samenwerkingen en wordt financieel ondersteund door de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als onvoldoende. De reflectie op de Fair Practice Code is zeer summier en wordt weinig concreet. Stichting Kunstfort raakt de verschillende onderdelen slechts beperkt aan, en licht niet toe wat voor stappen de afgelopen jaren zijn gezet. Wel is er een stappenplan voor de komende jaren, maar ook dit is zeer summier. Hierdoor maakt de organisatie onvoldoende duidelijk wat voor beleid er op de FPC wordt gevoerd.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De organisatie onderschrijft de Governance Code Cultuur en uit de aanvraag blijkt goed hoe de code is geïmplementeerd in de organisatie. De organisatie geeft blijk van de taken en rollen van het bestuur, die zijn uitgewerkt in een conceptreglement dat binnenkort wordt geformaliseerd. Met een uitgebreide toelichting op de GCC, overtuigt de organisatie dat het de code serieus neemt. Stichting Kunstfort geeft reflectie op het eigen handelen en noemt verbeterpunten die in voorbereiding zijn alsook stappen voor 2024 en 2025.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als voldoende. Stichting Kunstfort heeft een helder uitgedacht en geïmplementeerd D&I-beleid dat op sommige punten, met betrekking tot publiek, scherper kan worden uitgewerkt in concrete doelen en stappen. De organisatie had overtuigender kunnen zijn door concreet te formuleren waar ze naartoe willen werken in het stappenplan. De in het stappenplan genoemde evaluatiemomenten geven aan dat de organisatie zelfkritisch is. Dit geeft vertrouwen dat er voldoende wordt gereflecteerd op de code.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Kunstfort voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.