4F. Studio

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van 4F. Studio in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als onvoldoende. De commissie heeft waardering voor de holistische visie van 4F. Studio en meent dat de historische locatie zich goed leent voor dit gedachtegoed. Echter ontbreekt het in de ogen van de commissie in de aanvraag aan een heldere artistieke visie. Er worden diverse actuele en relevante thema’s aangestipt, maar volgens de commissie niet concreet in samenhang uitgewerkt.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2024 beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. De aanvraag bevat geen uitgewerkt artistiek plan en de inhoudelijke onderbouwing en achterliggende motivatie worden onvoldoende toegelicht. 4F. Studio noemt enkele interessante kunstenaars en activiteiten, maar in de ogen van de commissie is de uitwerking dusdanig summier dat zij geen vertrouwen heeft in de realisatie van een programma met voldoende kwaliteit.

De mate waarin 4F. Studio een relevant publiek voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als net onvoldoende. 4F Studio heeft het beoogde publiek omschreven, maar kan de commissie niet overtuigen dat dit publiek ook bereikt zal worden. De commissie vindt het publieksplan te weinig concreet omschreven en bestaat volgens haar te zeer uit voornemens en gedachten. Daarnaast ontbreekt volgens de commissie een heldere strategie of plan van aanpak.

De bijdrage van 4F. Studio aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als voldoende. Hoewel het naar haar mening scherper kan worden verwoord, is de commissie positief over het lange termijnplan. De locatie is volgens de commissie uniek en het initiatief heeft in korte tijd een uitgebreid (regionaal) netwerk aan samenwerkingspartners gerealiseerd. Gezien het weinige aanbod in de regio Drenthe, kan 4F. Studio volgens de commissie een rol gaan spelen in de regionale culturele infrastructuur. Daartoe is wel een gedegen programmering noodzakelijk die de locatie verankert en herkenbaar maakt.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen deze regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van 4F. Studio onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.