Van GoghGalerie & Gastatelier

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Van GoghGalerie & Gastatelier in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: hoewel zij waardering heeft voor het getoonde ondernemerschap, is er kritiek op de kwaliteit van de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van de organisatie. Een geactualiseerde blik op het centrale thema ontbreekt. Dit blijkt onder andere uit het feit dat de artistieke visie op het idee van ‘de genius loci’ van onvoldoende kritische reflectie wordt voorzien. Met het oog op de ontwikkeling van de organisatie waardeert de commissie dat er in de bedrijfsvoering wijzigingen zijn doorgevoerd met betrekking tot fair practice, maar zij vindt deze aanpassingen te weinig doortastend. In het, formeel vrijblijvend, afstaan van werk ten behoeve van de collectie en een veiling die de stichting ten goede komt, herkent zij een onwenselijke constructie. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim onvoldoende.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan van voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: de selectiemethode voor de kunstenaars biedt niet voldoende vertrouwen in de realisatie van een kwalitatief programma, aangezien duidelijke selectiecriteria ontbreken. Hoewel de commissie waardering heeft voor de professionele organisatie, is zij van mening dat de organisatie achterblijft op artistiek-inhoudelijk niveau. Hierdoor is er niet voldoende vertrouwen in de realisatie van het beoogde artistieke programma. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De mate waarin Van GoghGalerie & Gastatelier een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: in de plannen is duidelijk omschreven wie de beoogde doelgroepen zijn en hoe deze worden benaderd. Wel is de commissie van mening dat de doelgroepenbeschrijving vrij algemeen is en dat de strategie te zeer leunt op het erfgoed van Van Gogh, waarbij communicatieplannen met betrekking tot publiek met een specifieke interesse in de residerende kunstenaars te summier zijn toegelicht. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De bijdrage van Van GoghGalerie & Gastatelier aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: zij heeft waardering voor de positie die de organisatie in West-Brabant heeft verworven. De diverse verbindingen en samenwerkingen die de organisatie aangaat wegen positief, maar er is kritiek op de weinig overtuigende onderbouwing van de achterliggende visie. Het gebrek aan een scherpe artistiek-inhoudelijke missie doet afbreuk aan het onderscheidende karakter binnen de culturele infrastructuur. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Van GoghGalerie & Gastatelier net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.