De Fabriek

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van De Fabriek en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als volgt: De Fabriek heeft zichtbaar gereflecteerd op het vorige advies van het Mondriaan Fonds en zit in een transitie naar een meer professionele instelling. In het recente verleden zijn een aantal interessante programma’s uitgevoerd die gericht zijn op nieuwe manieren van onderzoeken. Toch blijft de uitwerking van de visie nog te sterk leunen op de praktijken van de kunstenaars en is de artistiek-inhoudelijke visie en samenhang naar de mening van de commissie nog steeds mager. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van het initiatief beoordeelt de commissie als volgt: de commissie constateert dat er stappen zijn gezet naar een meer samenhangend programma met de twee programmalijnen Human Stories en Production & Labour. Het programmaformat is hiermee naar de mening van de commissie wat consistenter geworden, maar nog steeds weinig specifiek. Hoewel de keuze voor de kunstenaars wat gedurfder had gekund, is deze van voldoende kwaliteit. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als volgt: met de plannen worden volgens de commissie programmaonderdelen geïntroduceerd die vernieuwend zijn voor De Fabriek zelf, zoals de themalijnen en de residency voor curatoren. Ook ontwikkelt het podium zich met vernieuwingen in het artistieke team. Dit kader schept voor het podium de mogelijkheid om in te spelen op thema’s die belangrijk zijn in het discours van het kunstenveld en de maatschappij. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De manier waarop De Fabriek naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als volgt: de commissie constateert dat er vooral bereidheid en plannen zijn om zich tot een breder publiek te willen verhouden. Er is een doelgroepomschrijving en er wordt onderzoek gedaan dat een basis moet leggen voor een nieuwe strategie, maar het blijft naar de mening van de commissie nog te zeer bij aanzetten en voornemens. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als volgt: De Fabriek neemt in de regio de rol en positie aan van een instelling die het artistieke proces van de kunstenaar centraal stelt. Er zijn samenwerkingen met educatieve instellingen zoals de St. Joost en de Design Academy. De commissie is van mening dat het belang in het bovenlokale culturele veld nog zou kunnen groeien. Financiële ondersteuning is er van de gemeente en provincie. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van De Fabriek voldoende is, maar als gevolg van het beperkte budget adviseert zij de aanvraag af te wijzen.