Witte Rook

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief
 

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als onvoldoende. Zij heeft waardering voor de hybride insteek van Witte Rook, met een programma van publicaties, presentaties en talentontwikkeling die deels digitaal hebben plaatsgevonden. De commissie mist echter een overtuigende artistieke visie. Deze is naar haar mening te algemeen en te breed geformuleerd. Daarnaast meent zij dat de activiteiten van de afgelopen 2 jaar onvoldoende samenhang vertonen. Met betrekking tot projecten in de publieke ruimte, specifiek in de context van Breda of de digitale publieke ruimte, is de commissie van mening dat deze inhoudelijke verdieping missen. Er is aandacht voor de activiteiten van Witte Rook in de media, maar die is voornamelijk van lokale pers.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als onvoldoende. Enkele programmalijnen vindt de commissie interessant, zoals 49m2, Wilhelmina Breda en Spanje Projecten, maar zij mist een overtuigende onderbouwing en contextualisering van deze programmaonderdelen. Ook meent de commissie dat het grote aantal programmalijnen de uitwerking van de eerdergenoemde plannen in de weg staat. Daarnaast is zij van mening dat het online programma nog te veel over vorm gaat en in thematiek niet overtuigend is uitgewerkt. De kunstenaars die worden genoemd, vindt de commissie passend, maar zij merkt daarbij op dat niet voor alle projecten een beoogde kunstenaarsselectie is beschreven. Hoewel de commissie ambitie mist, acht zij de plannen wel uitvoerbaar.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als onvoldoende. De commissie vindt dat Witte Rook zich in haar aanvraag te impliciet verhoudt tot ontwikkelingen in de maatschappij. Zij meent dat maatschappelijke thema’s slechts algemeen geformuleerd zijn in de plannen. Hoewel Witte Rook enkele programmaonderdelen voor het eerst zal uitvoeren, overtuigt de summier inhoudelijke toelichting op die programmaonderdelen de commissie niet dat deze vernieuwend zijn voor de instelling.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als onvoldoende. De doelgroepen worden beschreven, maar de commissie vindt de toelichting op hoe deze doelgroepen bereikt worden niet overtuigend. Er is geen duidelijke communicatiestrategie voor het vergroten van het beoogde publiek. Ook meent de commissie dat het communicatieplan te weinig ingaat op het bereiken van online publiek, terwijl een deel van de plannen online zal plaatsvinden. Op basis van bovenstaande heeft de commissie onvoldoende vertrouwen dat het beoogde publiek zal worden bereikt of zich aan het podium weet te binden.

De lokale en regionale inbedding beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De commissie waardeert de samenwerkingen die Witte Rook heeft met instellingen in de lokale omgeving. Zij is echter van mening dat het kunstpodium een heldere positionering mist ten opzichte van deze andere instellingen, waardoor het podium onvoldoende onderscheidend is. Zij waardeert de rol van Witte Rook als aanjager van onderzoek, maar is van mening dat deze rol onvoldoende scherp is uitgewerkt. Witte Rook wordt ondersteund door de gemeente Breda en de provincie.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als voldoende. Witte Rook onderschrijft de Fair Practice Code en leeft deze na. De richtlijn Kunstenaarshonorarium wordt gevolgd en de aanvrager communiceert transparant en consistent over tarieven en vergoedingen, die ook zijn opgenomen in de begroting. De organisatie geeft blijk van reflectie door verbeterpunten te formuleren en door het opstellen van een controlemodel om het eigen beleid te evalueren. Wel beperkt de toelichting en reflectie op de FPC zich nog voornamelijk tot Fair Pay en is er te weinig visie en ambitie op goed werkgeverschap binnen de code.

De omgang met de Governance Cultuur Code (GCC) beoordeelt de commissie als voldoende. Witte Rook onderschrijft de GCC en beschrijft in grote lijnen hoe zij de code toepassen in hun beleid evenals de taken die het bestuur van de instelling heeft. Daarnaast is er enige reflectie op de implementatie van de code tot nu toe en worden er verbeterpunten genoemd, al worden deze slechts summier beschreven. Er is geen stappenplan beschreven.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. Witte Rook geeft in de aanvraag enig blijk van bewustzijn omtrent de code D&I, met als eerste stap een nulmeting. Echter, op dit moment is van actieve implementatie van D&I in het beleid nog geen sprake. Er worden geen concrete verbeterpunten of een overtuigend stappenplan genoemd.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium met betrekking tot de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Witte Rook net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.