Kunstfort

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van het Kunstfort en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als voldoende. Naar de mening van de commissie heeft het Kunstfort de afgelopen jaren een bijzonder programma neergezet dat aansluit bij de artistieke focus op kunst en ecologie en de militaire geschiedenis van de plek. Zij vindt dat het Kunstfort in staat is geweest om veel activiteiten te organiseren die mede door de specifieke locatie (coronaproof) publiek heeft weten te trekken. Er is waardering voor het programma van pers en publiek.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van Kunstfort Activiteiten beoordeelt de commissie als voldoende. De commissie meent dat het programmaplan een goede aanzet vormt voor de komende jaren. Zij waardeert dat het Kunstfort eindelijk inzet op publieksparticipatie en lokale verbindingen. De commissie is echter minder overtuigd van de haalbaarheid van dit intensieve traject en mist hier overtuigingskracht als onderdeel van de artistieke visie en programmaplan. In de aanvraag wordt bijvoorbeeld niet gemotiveerd in hoeverre de (praktijken van de) kunstenaars aansluiten bij de wens tot uitwisseling en co-creatie met lokale gemeenschappen. De commissie heeft wel waardering voor de uiteenlopende praktijken van de geselecteerde kunstenaars en thema’s zoals ecologie, inclusie en een nieuwe blik op onze planeet die uit het programmaplan spreken. De planning van activiteiten is nog erg schetsmatig, maar de commissie heeft voldoende vertrouwen dat het programma gerealiseerd gaat worden.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als voldoende. Naar de mening van de commissie zijn er veel interessante ideeën en gedachten die een nieuwe koers inluiden onder de nieuwe directeur. De thema’s die de organisatie voorstaat en de manier waarop de organisatie kijkt naar publieksparticipatie zijn interessant en actueel. Ook de wens om het Kunstfort een ZOÖP te laten worden, een organisatiemodel voor samenwerking tussen menselijk en niet-menselijk leven, is prikkelend in de ogen van de commissie, maar is in de aanvraag niet verder uitgewerkt.

De manier waarop het Kunstfort naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als voldoende. De commissie waardeert het dat het Kunstfort zich meer wil focussen op de verbinding met de lokale bewoners. Zij meent echter dat het betrekken van lokale gemeenschappen een kwestie van vertrouwen is en een lange adem behoeft. Zij vindt dat in aanzet de instelling de potentie heeft om een breder publiek dan een professioneel publiek te bereiken, maar het idee dat er nu ligt is erg arbeidsintensief en naar de mening van de commissie (te) generiek uitgewerkt. De omschrijving van de doelgroepen is wel origineel en passend bij het kunstpodium. De commissie heeft vertrouwen dat het Kunstfort met de voorgestelde communicatiestrategie stappen onderneemt naar een breder publiek.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als voldoende. De commissie is van mening dat het Kunstfort een belangrijke hedendaagse kunstinstelling is op een unieke (erfgoed)locatie die zich programmatisch onderscheidt van andere instellingen in de grotere regio Haarlem/Amsterdam door hun aandacht voor de natuur. Zij is actief in het aangaan van samenwerkingen en kent zowel regionaal als lokaal vele partners. De betrokkenheid met de directe buren en lokale bewoners is naar de mening van de commissie een aandachtspunt gezien de ambities die het kunstpodium heeft. Het Kunstfort wordt financieel ondersteund door de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van het Kunstfort voldoende is en adviseert de aanvraag te honoreren.