Extrapool

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Extrapool en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De commissie heeft waardering voor de lange staat van dienst van het kunstpodium. Naar de mening van de commissie spreekt uit de werkwijze en de daaruit vloeiende artistieke visie in de context van Documenta15 een hernieuwde positionering. Als gevolg van een aantal externe tegenslagen heeft Extrapool het programma van de afgelopen twee jaar gedeeltelijk niet uit kunnen voeren. De commissie waardeert de wijze waarop zij met de veranderingen is omgegaan, maar vindt de activiteiten echter artistiek-inhoudelijk te weinig overtuigend. Zij ziet daarnaast vanuit de meegestuurde informatie te weinig waardering van de activiteiten door derden.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van Extrapool beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Het programma, dat organisatorisch en inhoudelijk is gedefinieerd door de veranderingen die Extrapool heeft moeten doorvoeren, is naar de mening van de commissie nog onvoldoende uitgewerkt. De selectie van kunstenaars en curatoren sluit in de ogen van de commissie aan bij de thematische invalshoeken, maar vergt nog aanscherping en evaluatie. Zij meent dat uit de aanvraag van Extrapool blijkt dat de uitvoering van de plannen nog te prematuur is.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als voldoende. Naar de mening van de commissie biedt Extrapool een programmering die een tegenwicht biedt aan de snelheid van de consumptiemaatschappij en de gespannen geopolitieke situatie door een alternatieve werkwijze voor te stellen. Dit ligt verankerd in het DNA van Extrapool en is wellicht voor de organisatie niet zozeer vernieuwend maar tegenwoordig weer hoogst actueel. Niet alleen in hun werkwijze, ook in de verschillende onderdelen komen maatschappelijke thema’s aan de orde. Wel blijft naar de mening van de commissie nog open hoe deze ontwikkelingen herkenbaar en ervaarbaar zullen zijn voor het publiek.

De manier waarop Extrapool naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. De (experimentele) programmering van Extrapool kent vele verschillende activiteiten waarin nog niet (voor het publiek) een duidelijke lijn is te ontdekken. De commissie meent dat Extrapool de doelgroepen en communicatiestrategie te veel open heeft gelaten om achteraf te kunnen ontdekken waar hun publiek zich bevindt. Ook de helderheid omtrent openingstijden en activiteiten blijft een punt van aandacht. De commissie waardeert dat Extrapool kritisch is over en zich bewust is van de eigen positie, maar op dit moment is de publieksstrategie nog onvoldoende uitgewerkt om vertrouwen te hebben dat de beoogde doelgroepen worden bereikt.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als voldoende. Extrapool is onderscheidend van andere instellingen door de makersplek die ze zijn met een bijzondere multidisciplinaire manier van werken. Dit komt met name ook door de aanwezigheid en activiteiten van KNUST die afstralen op Extrapool. Naar de mening van de commissie is de lokale inbedding recent aanzienlijk verbeterd en daar zijn potentieel interessante activiteiten uit ontstaan. Zij waardeert de voorgenomen samenwerking met andere culturele partners in de regio. De financiële betrokkenheid van met name de gemeente Nijmegen en de incidentele ondersteuningen die Extrapool ontvangt op lokaal niveau, onderstrepen de lokale inbedding van het kunstpodium in de regio Nijmegen.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Extrapool net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.