Page Not Found

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Page not Found en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als volgt: Page Not Found is een relatief klein initiatief dat opereert in de niche van kunst- en kunstenaarsboeken; publishing as practice. Hoewel er een redelijke waardering voor het initiatief is, vraagt het publiceren in eigen beheer of in de vorm van een kunstenaarspublicatie om bemiddeling om dit onder de aandacht te brengen. De commissie meent dat er sprake is van een zekere bemiddeling maar blijft van mening dat er een discrepantie bestaat tussen de schaal van de activiteiten en geformuleerde ambities van Page Not Found. Wel meent de commissie op basis van de aangeleverde informatie in het bezwaarschrift dat Page Not Found in staat is om binnen deze niche de uitingen zo breed mogelijk in te steken. Zij is eveneens van mening dat deze specifieke niche van belang is voor de diversiteit van het kunstenlandschap. Naar aanleiding van het bezwaarschrift heeft de commissie de beoordeling van dit criterium aangepast naar voldoende in plaats van net voldoende.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van het initiatief beoordeelt de commissie als volgt: Het programmaplan is naar de mening van de commissie veelomvattend. In vijf verhaallijnen staan allerlei aspecten van publiceren en het overdragen van die kennis centraal en de aangeleverde informatie toont aan dat Page Not Found in kwantitatieve zin een ontwikkeling heeft doorgemaakt. De selectie van betrokkenen toont een gevoel voor actualiteit en urgentie en is kwalitatief in orde, maar ondanks de groei van activiteiten en publiek in absolute aantallen, blijft onduidelijk op welke wijze Page Not Found een bredere impact heeft op de wereld om zich heen. Naar aanleiding van het bezwaarschrift heeft de commissie de beoordeling van dit criterium aangepast naar voldoende in plaats van net voldoende.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als volgt: hoewel de activiteiten in de ogen van de commissie vooral gebaseerd zijn op en in lijn met de structuur van afgelopen jaren, vindt de commissie dat er ambitie in het plan zit met betrekking tot de hoeveelheid activiteiten. De commissie vindt het programma inclusief, divers en maatschappelijk relevant. Op basis van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De manier waarop Page Not Found naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als volgt: de commissie heeft waardering voor het communicatieplan. Page Not Found toont zich bewust van haar doelgroepen die in het plan helder en overtuigend worden beschreven. Voor het formuleren van een strategie tot publieksverbreding zijn de eerste belangrijke stappen gezet, maar moet nog verder worden uitgewerkt. Op basis van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als volgt: in de Randstad opereren meerdere gelijksoortige instellingen. Er bestaat duidelijk behoefte aan self-publishing en een inhoudelijk gevoerd openbaar gesprek hierover. De commissie waardeert het dat Page Not Found hierin een eigen toon heeft gevonden en veel andere organisaties aan zich weet te binden. Lokaal is hun netwerk redelijk, met name de link met de KABK en andere initiatieven. Er is meerjarige ondersteuning van de gemeente en Stroom, die de inbedding in het Haagse kunstenveld aantoont. Op grond hiervan beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag Page Not Found voldoende is, maar als gevolg van het beperkte budget adviseert zij de aanvraag af te wijzen.