P/////AKT

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van P/////AKT in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: zij spreekt haar waardering uit voor de betekenis die de organisatie heeft voor opkomende kunstenaars aan wie zij een podium en netwerk heeft geboden. De organisatie heeft door de jaren heen op consequente wijze de artistieke visie vertaald naar programmering, maar er is kritiek op de beperkte mate waarin P/////AKT erin slaagt een overtuigende toekomstvisie te formuleren. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: hoewel de kwaliteit van de genoemde kunstenaars wordt gewaardeerd, is de selectie weinig verrassend. Het programmaplan is summier toegelicht, maar op basis van het verleden is er wel enige mate van vertrouwen dat de organisatie het beoogde programma zal realiseren. De commissie is kritisch op de onduidelijkheid rondom de invulling van de eindmanifestatie SHELTER, aangezien gesprekken met de samenwerkingspartners nog moeten worden gestart en er, behalve een viertal vrijblijvende suggesties, geen kunstenaarsselectie is vermeld. Daarnaast geeft het programmaplan weinig blijk van een reflectieve houding ten opzichte van de precaire situatie waarin de organisatie zich bevindt. Zo wordt er onder andere niet voldoende inhoudelijk gereflecteerd op de vraag wat het betekent een nomadische organisatie te zijn. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De mate waarin P/////AKT een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: de omschrijving van doelgroepen is vrij generiek. P/////AKT stelt zichzelf als doel een breder publiek te bereiken dat zich interesseert voor jonge of meer experimentele kunstenaarspraktijken, maar het bereiken van deze doelgroep wordt gepresenteerd als een vanzelfsprekendheid zonder nadere toelichting. Hierdoor zijn de plannen te vrijblijvend en spreekt de commissie haar twijfels uit over de realisatie van deze doelstelling. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De bijdrage van P/////AKT aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: zij is positief over de prestaties van de organisatie in het verleden en spreekt haar waardering uit over de wijze waarop P/////AKT zorgvuldig haar relaties binnen de sector onderhoudt. Toch is de commissie vanwege de weinig scherpe formulering van de artistieke visie voor 2023 en de in haar ogen afgenomen zichtbaarheid van de organisatie binnen de regionale infrastructuur, niet onverdeeld overtuigd van het huidige onderscheidende karakter van de organisatie ten opzichte van instellingen die in dezelfde regio culturele programma’s uitvoeren. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van P/////AKT net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.