Stichting Hubert

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Stichting Hubert in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als onvoldoende. Zij waardeert dat Stichting Hubert een laagdrempelige plek biedt waar (jonge) kunstenaars kunnen werken en experimenteren, maar vindt dat de instelling nog te zeer in ontwikkeling is. De artistieke visie vindt zij te algemeen en zij herkent te weinig samenhang in de activiteiten.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2024 beoordeelt de commissie als onvoldoende. Het programmaplan vindt zij te vrijblijvend en het ontbreekt in haar ogen aan een heldere artistiek-inhoudelijke visie. De kunstenaarsselectie en het residentieprogramma worden minimaal toegelicht en onvoldoende inhoudelijk onderbouwd. De commissie is van mening dat het programmaplan te weinig vertrouwen biedt in de realisatie van een kwalitatief programma.

De mate waarin Stichting Hubert een relevant publiek voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als onvoldoende. Stichting Hubert bereikt met name publiek vanwege de locatie en doordat gebruik wordt gemaakt van de openbare ruimte. Echter, de commissie vindt de plannen te generiek en vrijblijvend om te kunnen vertrouwen dat het beoogde publiek wordt bereikt.

De bijdrage van Stichting Hubert aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als onvoldoende. De commissie vindt het profiel en het programma te weinig uitgesproken en zij mist samenwerkingen met andere instellingen. Hierdoor onderscheidt Stichting Hubert zich volgens de commissie niet voldoende van andere instellingen die culturele programma’s uitvoeren in de regio Nijmegen.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen deze regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Stichting Hubert onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.