Dat Bolwerck

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Dat Bolwerck en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als voldoende. Dat Bolwerck is een ambitieuze instelling die haar positie in de omgeving volgens de commissie steeds meer lijkt te versterken. De instelling is tot in de kern multidisciplinair en creëert vanuit beeldende kunst, muziek en filosofie een plek voor rust en verstilling. De artistieke visie wordt gevormd door de doorlopende en centrale thematiek ‘Becoming Human’. De commissie herkent in de recente programmering een eigen koers, al meent zij dat deze nog scherper had kunnen zijn. Er is enige aandacht in lokale media, maar de zichtbaarheid en waardering van het programma zou met name op een landelijk niveau verder kunnen groeien.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van Dat Bolwerck beoordeelt de commissie als voldoende. Rondom het thema ‘Becoming Human’ is een diverse selectie van subthema’s, die volgens de commissie via de gekoppelde kunstenaars verdere verdieping krijgen. Er is sprake van een breed palet aan makers die aanhaken op urgente thema’s. Als kanttekening plaatst de commissie dat het programma wat gefragmenteerd aandoet en dat de samenhang tussen de verschillende onderdelen scherper uitgewerkt had kunnen worden. De commissie heeft vertrouwen in de uitvoerbaarheid van het plan.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als voldoende. De commissie waardeert het maatschappelijk gerichte Buddy to Buddy programma. De verschillende programmaonderdelen gericht op kunst, muziek en filosofie zullen in de komende tijd nog meer met elkaar worden verbonden. Dat Bolwerck ontwikkelt zich verder met de organisatie van buitententoonstellingen, al moeten deze plannen nog verder ontwikkeld worden.

De manier waarop Dat Bolwerck naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Dat Bolwerck heeft oog voor publieksverbreding en publieksverbinding. Door het gevarieerde programma en de samenwerkingspartners heeft Dat Bolwerck naar de mening van de commissie de potentie om verschillende soorten publiek aan te trekken. Zij meent echter dat de communicatiestrategie en de doelgroepen niet genoeg zijn uitgewerkt. De aanzetten die worden gedaan, in de vorm van een omschrijving van de communicatiemiddelen en -campagne, overtuigen nog te weinig.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Dat Bolwerck vervult mede vanwege de bijzondere locatie en de aandacht voor lokale kunstenaars een belangrijke functie in de stad en regio Zutphen. Met de (rand)programmering onderscheidt het podium zich van andere instellingen in de omgeving. Er zijn vele en diverse samenwerkingen die de verbindende rol van Dat Bolwerck in de regio onderstrepen en er is sprake van toegenomen lokale financiële ondersteuning.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Dat Bolwerck voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.