FOTODOK

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van FOTODOK en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als volgt: FOTODOK heeft een heldere artistieke visie, waarin een maatschappelijk geëngageerde kunstopvatting besloten ligt. Naar de mening van de commissie heeft de organisatie in de coronaperiode op basis van haar visie het programma op succesvolle wijze aangepast en uitgevoerd. In de media wordt regelmatig geschreven over FOTODOK en er zijn sterke partnerschappen gerealiseerd. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van het initiatief beoordeelt de commissie als volgt: de verhuizing naar een nieuwe locatie (de Machinerie) draagt bij aan de ontwikkeling van FOTODOK en maakt programmering gedurende het gehele jaar mogelijk. Ook is er waardering voor de versterking van internationale activiteiten. De gekozen jaarthema's zijn goed uitgewerkt in de afzonderlijke tentoonstellingen, waardoor er sprake is van een samenhangend geheel. De betrokken kunstenaars en curatoren vindt de commissie wisselend van kwaliteit, maar zorgvuldig gekozen bij de programmering en passend bij de focus op talentontwikkeling. De commissie heeft vertrouwen in de haalbaarheid van de plannen. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als volgt: de stap naar de Machinerie en de betrokkenheid bij het internationale platform FUTURES bieden FOTODOK vernieuwende impulsen. De maatschappelijk geëngageerde visie van de organisatie maakt het daarnaast in de ogen van de commissie mogelijk gemakkelijk in te springen op de actualiteit. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De manier waarop FOTODOK naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als volgt: FOTODOK omschrijft duidelijk wie de doelgroepen zijn en heeft een plan hoe die te bereiken. Er is een strategie voor doelgroepgericht communiceren en programmeren. Met de presentatieruimte in de Machinerie kan FOTODOK een breder publiek aan zich binden. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als volgt: FOTODOK blinkt in kwalitatieve en kwantitatieve zin uit in de lokale en regionale partnerschappen die worden aangegaan. Ook vindt de commissie de organisatie complementair aan de bestaande instellingen op fotografiegebied, alsook aan beeldende kunstinstellingen in Utrecht. Er is sprake van meerjarige ondersteuning vanuit de gemeente Utrecht. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van FOTODOK ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.