Kunstlinie Almere

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als onvoldoende. Zij waardeert de ambitie van Kunstlinie Almere om op een laagdrempelige manier kunst toegankelijk te maken voor een breed publiek en zo bij te dragen aan een vitaal en pluriform cultureel klimaat in Flevoland. Inhoudelijk heeft zich dit, naar de mening van de commissie, nog niet vertaald naar een kwalitatief sterke en overtuigende programmering met een eigen signatuur. De artistieke visie is te algemeen en zij herkent te weinig samenhang in de activiteiten van de afgelopen twee jaar. In de aangeleverde informatie ziet de commissie weinig aandacht voor de activiteiten van Kunstlinie Almere vanuit de media en de pers.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als onvoldoende. Zij vindt de artistieke uitgangspunten en de invulling van de activiteiten voor de komende jaren weinig overtuigend. Het tentoonstellingsprogramma is summier uitgewerkt. De thema’s zijn te algemeen beschreven en een concreet plan en invulling voor de permanente presentatie ontbreekt. De betrokken kunstenaars en curatoren zijn te wisselend van kwaliteit. De keuze voor de kunstenaarsselectie wordt minimaal toegelicht en onvoldoende inhoudelijk onderbouwd. De commissie heeft onvoldoende vertrouwen dat de plannen zullen leiden tot een kwalitatief onderscheidend programma.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De programmering sluit in grote lijnen aan bij Almere als multiculturele stad maar de aanpak is in haar ogen niet voldoende innovatief voor de instelling zelf. Zij meent dat Kunstlinie Almere met haar activiteiten verder gaat op de eerder ingeslagen weg. De voorgestelde activiteiten verhouden zich tot diverse maatschappelijke kwesties maar de commissie vindt de uitwerking ervan niet overtuigend en weinig urgent en agenderend.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. In het presentatieplan worden doelgroepen genoemd, maar deze zijn slechts algemeen omschreven en te weinig toegespitst op het publiek dat komt voor de beeldende kunst. De commissie mist een uitgewerkte communicatiestrategie en beschrijving van de inzet van middelen. Zij heeft op basis hiervan onvoldoende vertrouwen dat het beoogde publiek zal worden bereikt.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De commissie erkent de meerwaarde van Kunstlinie Almere in Flevoland gezien het beperkte aanbod aan hedendaagse beeldende kunst maar laat de twijfels over de algehele artistieke kwaliteit zwaarder wegen. Hoewel er sprake is van verschillende samenwerkingen, vindt de commissie dat deze inhoudelijk te summier zijn onderbouwd en toegelicht. Kunstlinie Almere wordt financieel ondersteund door de gemeente.  

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als onvoldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als onvoldoende. Kunstlinie Almere onderschrijft de Fair Practice Code en gaat met name in op Fair Pay. Reflectie en ambitie met betrekking tot de andere waarden uit de code ontbreken. Ook worden geen verbeterpunten en een stappenplan geformuleerd.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als voldoende. Kunstlinie Almere onderschrijft de GCC en uit de aanvraag komt naar voren hoe zij deze in haar organisatie heeft geïmplementeerd. De aanvrager geeft blijk van de taken en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht en het bestuur. De reflectie op de code is echter minimaal, verbeterpunten worden niet genoemd en een stappenplan ontbreekt.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als voldoende. Uit de aanvraag van Kunstlinie Almere is op te maken dat er een actief beleid is ten aanzien van diversiteit en inclusie maar dat dit nog niet volledig is geïmplementeerd. Er worden verbeterpunten benoemd en er zijn al diverse stappen genomen. Zo zijn er bias trainingen gevolgd en heeft Kunstlinie zich aangesloten bij Musea bekennen kleur. Hoewel de eerste stappen van het invoeren van een actief beleid zijn terug te zien in de programmering en het publiek, is de samenstelling van directie en staf nog weinig pluriform.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Kunstlinie Almere onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.