Greylight Projects

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief


Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De commissie waardeert dat Greylight Projects werkt vanuit de principes van ontmoeting, onderzoek en dialoog. Tegelijkertijd vindt zij deze principes algemeen geformuleerd en nog niet leiden tot een overtuigende artistieke visie. De commissie waardeert dat Greylight Projects zich inzet voor het faciliteren van kunstenaars, maar zij mist in de afgelopen programmering ook een heldere positionering of samenhang. Er is enige aandacht voor de activiteiten in de lokale media en kunstpers.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als onvoldoende. De commissie waardeert dat Greylight Projects zich richt op de directe omgeving, met een programma rondom het begrip ‘artistieke permacultuur’, maar meent dat hierbij nog een scherpere inhoudelijke positionering ingenomen zou kunnen worden. Door de open call methode is de kunstenaarsselectie op dit moment nog onbekend, waardoor de kwaliteit van de betrokken kunstenaars en de samenhang niet goed te beoordelen is. De kaders voor de selectie van kunstenaars zijn beschreven, maar nog te algemeen van aard. Door het gebrek aan concretisering van het programma heeft de commissie te weinig vertrouwen dat er een overtuigend artistiek-inhoudelijk programma zal worden gerealiseerd.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als onvoldoende. Greylight Projects gaat volgens de commissie vooral door op de ingeslagen weg en is met name gericht op bestendiging en versteviging van de activiteiten. Het programma heeft enige aansluiting op maatschappelijke vraagstukken, maar deze zijn in de ogen van de commissie nog te weinig scherp en overtuigend uitgewerkt.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als onvoldoende. Greylight Projects heeft in het plan doelgroepen beschreven, maar deze groepen zijn wat algemeen en de beschrijvingen summier. De aanpak om de doelgroepen te bereiken en de beoogde groei te behalen, overtuigt niet geheel. De commissie waardeert dat Greylight Projects wil werken aan duurzame relaties en persoonlijk contact, maar meent dat dit in combinatie met de beoogde groei en een relatief klein teamarbeidsintensief is. Zij heeft niet voldoende vertrouwen dat het beoogde publieksbereik en de groei behaald zullen worden.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Er zijn diverse lokale samenwerkingen met kunstenaars en instellingen in de regio Zuid-Limburg. In relatie tot andere instellingen in de regio Limburg vindt de commissie Greylight Projects nog niet voldoende onderscheidend. Zij mist met name een scherpe artistieke positionering. De commissie waardeert de ondersteuning door de gemeente.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als onvoldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als voldoende. Greylight Projects reflecteert op nagenoeg alle aspecten van de Fair Practice Code. Uit de toelichting blijkt echter niet welke stappen al zijn gezet en welke nog te nemen zijn. Voor de toekomst ontbreken concrete plannen en acties in de vorm van een stappenplan.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als voldoende. Hoewel Greylight Projects slechts een summiere beschrijving op de Governance Code Cultuur geeft, wordt uit de aanvraag wel duidelijk dat de aanvrager deze onderschrijft. De aanvrager geeft minimale reflectie en benoemt geen stappenplan, maar wel een verbeterpunt.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als onvoldoende. Ten aanzien van deze code lijkt de organisatie nog zoekende. In de programmering en in het contact met het publiek komt diversiteit en inclusie her en der terug, maar een actief en geïmplementeerd beleid ontbreekt. Greylight Projects noemt verbeterpunten, maar meetbare doelen en een duidelijk stappenplan ontbreken.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Greylight Projects net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.