Willem Twee

Categorie: Kunstpodium Basis
|Advies: negatief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Willem Twee muziek en beeldende kunst en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als onvoldoende. De programmering van Willem Twee heeft herkenbare uitgangspunten, zoals het programmeren van site-specific en monumentaal werk en de combinatie van muziek en beeldende kunst. De commissie mist hierbij echter een scherpe of actuele artistiek-inhoudelijke visie. Naar haar mening heeft Willem Twee in het verleden interessante projecten gerealiseerd. Zij ziet daarin een aanzet tot een onderscheidende visie of inhoudelijke onderbouwing, maar vindt deze nog niet genoeg uitgewerkt. Er is enige aandacht voor de activiteiten in de media, maar daaruit blijkt niet duidelijk een positieve waardering.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van Willem Twee beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Het programmaplan is ontwikkeld op pijlers die goed aansluiten bij de functie en het monumentale gebouw van Willem Twee. De richting om beeldende kunst en muziek multidisciplinair te programmeren is vindt de commissie in potentie interessant. Ook waardeert zij dat Willem Twee oog heeft voor jong talent, zowel in de selectie van kunstenaars als curatoren. Echter, de commissie mist een verdiepende artistiek-inhoudelijke uitwerking van de visie en het programma. Ook ziet zij in het plan te veel een herhaling van eerdere formats en mist zij een duidelijke samenhang tussen de diverse onderdelen en samenwerkingen. Op basis van het verleden heeft de commissie wel vertrouwen in de uitvoerbaarheid.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als onvoldoende. De commissie herkent in de plannen te zeer een voortzetting van eerdere activiteiten. Zij ziet vernieuwing in incidentele activiteiten van Willem Twee, zoals de evenementen voor jongeren, maar vindt dit als geheel te weinig overtuigen. Er blijkt uit de programmering geen duidelijke aansluiting met maatschappelijke ontwikkelingen.

De manier waarop Willem Twee naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als voldoende. Willem Twee heeft door de vele samenwerkingspartners diverse mogelijkheden tot publieksverbreding. De bestaande en beoogde doelgroepen zijn helder omschreven. De commissie waardeert het idee om onder meer muziekbezoekers en flexwerkers - door het creëren van werkruimte - te trekken. Zij vindt echter de strategie om deze doelgroepen ook bij de kunstprogrammering te betrekken niet overtuigen.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als voldoende. Willem Twee heeft een duidelijke rol in de regio Den Bosch als laagdrempelig podium met een multidisciplinaire programmering, hoewel deze in inhoudelijk opzicht volgens de commissie nog meer onderscheidend zou kunnen zijn. Het podium onderhoudt veel samenwerkingen. Er is structurele ondersteuning vanuit de gemeente Den Bosch.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Willem Twee muziek en beeldende kunst net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.