het resort

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Het resort is ervan overtuigd dat kunst zich midden in de maatschappij moet bevinden en heeft als missie het centraal stellen van de kunstenaar. De commissie herkent hierin een overtuigende artistieke visie die terugkomt in de activiteiten van het kunstpodium, met name in de programmering en de nomadische werkwijze. Door het programma af te stemmen op steeds andere locaties zonder duidelijk herkenbaar beeldende kunstprofiel, brengt zij beeldende kunst op subtiele wijze naar publiek en samenleving. Het resort krijgt waardering vanuit verschillende hoeken: de lokale gemeenschappen waarin zij zich tijdelijk vestigt, landelijke pers en kunstvakbladen.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Het programmaplan voor de komende jaren heeft het overkoepelende thema ‘volkscultuur’ en daarbinnen wordt gewerkt met jaarthema’s, zoals Sunny Side Up (eten) en I <3 Hobbies. De commissie vindt deze laagdrempelige thema’s goed aansluiten bij de focus van het resort op kunst in de maatschappij. Het resort werkt met open calls waardoor de kunstenaarsselecties voor de komende jaren nog niet bekend zijn. Voor het programmaonderdeel gericht op de ervaren kunstenaars wordt deelnemende kunstenaars gevraagd zelf een derde maker aan te dragen. Dit systeem hanteert het kunstpodium al langer en de commissie heeft op basis van het eerdere succes voldoende vertrouwen dat de uiteindelijke selecties zullen aansluiten bij het programma.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als voldoende. Het resort zet haar succesvolle aanpak en nomadische werkwijze voort en gaat de komende periode voor het eerst met jaarprogramma’s werken. Daarnaast is er de ambitie om in te zetten op het bestendigen en verstevigen van de lokale en landelijke positie. Hoewel de commissie hier vernieuwing voor de instelling zelf in herkent, mist zij in de aanvraag toelichting op hoe het kunstpodium dit concreet wil aanpakken. Met de locatie-specifieke programmering en artistieke visie verhoudt het podium zich overtuigend tot ontwikkelingen in de maatschappij.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Het resort omschrijft haar publiek als de kunstminnende bezoeker, de vaste bezoeker en de nieuw en locatie gerelateerde bezoeker, en noemt ook met welke middelen zij het publiek wil bereiken. De commissie vindt de beschrijving van de doelgroepen overtuigend, hoewel zij vraagtekens plaatst bij de strategie voor het bereiken van het kunstpubliek. Doordat het resort de beschreven communicatiestrategie al langer inzet, heeft de commissie vertrouwen dat het beoogde publiek zal worden bereikt.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De commissie herkent in het resort een instelling die zich overtuigend verhoudt tot haar steeds wisselende context. Via de verbindingen die het nomadische kunstpodium aangaat met verschillende locaties en de manier waarop zij inzetten op het verstevigen van de positie van de kunstenaar, onderscheidt het resort zich volgens de commissie ten opzichte van andere instellingen in de omgeving. De organisatie werkt samen met academies, kunstinstellingen, lokale gemeenschappen en andere maatschappelijke partijen waarmee hun verbindende functie wordt onderstreept. Het resort wordt structureel ondersteund door de gemeente Groningen.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als goed. Het resort onderschrijft de Fair Practice Code en reflecteert uitgebreid op de verschillende kernwaarden. De organisatie neemt de FPC als uitgangspunt voor haar bedrijfsvoering en heeft een actieve rol in het agenderen van Fair Pay: zij maakt onderdeel uit van de werkgroep van De Zaak Nu, organiseert het Fair Practice Symposium alsook seminars voor kunstenaars. Kunstenaars zijn vanaf de oprichting van het resort ‘fair pay’ uitbetaald en leidend in de verdeling van het budget. Uit de stappen die de organisatie al heeft gezet en de concrete verbeterpunten die ze formuleren, spreekt overtuigende reflectie.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als goed. Het resort onderschrijft de GCC en uit de aanvraag blijkt hoe de code is geïmplementeerd in de organisatie. De rollen, verantwoordelijkheden en toegang tot financiële middelen voor het bestuur en toezicht zijn vastgelegd in het directiereglement. De aanvraag geeft blijk van regelmatige reflectie, intern en extern met stakeholders, waarover verantwoording wordt afgelegd in het jaarverslag. Verbeterpunten en stappenplan zijn opgenomen in de aanvraag.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. Het resort richt zich met hun aanpak op het dichterbij brengen van kunst naar de mensen, maar hoe de code D&I in deze aanpak is geïmplementeerd wordt niet duidelijk. Uit de aanvraag blijkt dat slechts incidenteel actief en bewust beleid omtrent D&I is geïntegreerd in de plannen. De organisatie is zich ervan bewust dat de samenstelling van het team en de raad van toezicht minder homogeen zou kunnen zijn. Een trainee die de raad van toezicht voor een jaar zal versterken is een voorzichtige stap om aan een diverse en inclusieve organisatie te werken, maar van een uitgewerkt stappenplan en verbeterpunten is geen sprake.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van het resort ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.