Viewmaster Projects

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief
 

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De commissie is positief over het profiel van Viewmaster Projects als nomadisch platform met een focus op videokunst in de openbare ruimte, maar ziet nog te weinig een heldere en scherpe artistiek-inhoudelijke visie. De commissie heeft waardering voor eerdere projecten, zoals 360° BRNDWR en NO ACCESS, maar meent dat deze nog niet genoeg blijk geven van een volwaardig programma. De commissie ziet bij de aanvraag lovende recensies in de landelijke media, maar omdat deze alle betrekking hadden op dezelfde tentoonstelling, vindt zij de persaandacht nog te beperkt.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Zij waardeert de ambitie van Viewmaster Projects om de komende jaren een structureel programma te realiseren. Het programma is helder uitgewerkt in zes programmaonderdelen en er worden gerenommeerde kunstenaars genoemd. Omdat de plannen van Viewmaster Projects ambitieus en veelomvattend zijn in relatie tot de activiteiten uit het verleden en het kleine team, heeft de commissie echter twijfels bij de uitvoerbaarheid van het programma. Hierbij speelt ook een rol dat volgens de commissie diverse onderdelen in het programma nog te weinig zijn uitgewerkt en geselecteerde kunstenaars en curatoren nog niet bevestigd hebben.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als voldoende. De plannen van Viewmaster Projects zijn volgens de commissie minder gericht op artistiek-inhoudelijke vernieuwing, maar meer op professionalisering en opschaling van het programma. Het programma reflecteert wel overtuigend op maatschappelijke verandering, onder meer door de focus op videokunstenaars en andere mediamakers die de maatschappij op een artistieke en onderzoekende manier bevragen.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Viewmaster Projects geeft een uitgebreide doelgroepomschrijving, maar volgens de commissie is deze nog te weinig specifiek. De commissie waardeert de ambitie om een verbeterde communicatiestrategie op te stellen en hiervoor professionals en jong talent aan te trekken, maar meent dat op dit moment nog te weinig sprake is van een geïntegreerde communicatie-aanpak om het beoogde publiek te bereiken en aan het podium te binden.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als voldoende. Viewmaster Projects heeft een uitgebreid netwerk aan partners, zowel lokaal als (inter)nationaal. De focus op videokunst in de openbare ruimte maakt Viewmaster Projects een bijzondere speler in het kunstenveld van Zuid-Limburg. Volgens de commissie heeft de instelling de potentie om als kunstpodium van onderscheidende meerwaarde te zijn voor de regio, maar zou ze zich in dat opzicht nog verder kunnen ontwikkelen. Het is positief dat Viewmaster Projects wordt ondersteund door de gemeente Maastricht.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als voldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Uit de aanvraag blijkt alleen een actief beleid op het gebied van Fair Pay. De ambities voor de komende vier jaar zijn te beperkt en een visie op of doelstellingen omtrent kwaliteit van werken in de toekomst ontbreken.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als voldoende. Viewmaster Projects geeft gedeeltelijk blijk van implementatie van de GCC en benoemt de betere en mindere punten. In de aanvraag wordt een reflectie op de organisatie en het eigen handelen gegeven. Ook worden enige verbeterpunten en een aantal stappen genoemd.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. De kunstenaarsselectie van Viewmaster Projects is divers, maar uit de aanvraag komt niet duidelijk naar voren of dit een bewuste keuze is. Een geïmplementeerd en actief beleid ten aanzien van de Code D&I blijkt verder niet uit de aanvraag. Er wordt niet expliciet toegelicht aan welke verbeterpunten zal worden gewerkt. Het plan van aanpak, dat wordt ontwikkeld in samenwerking met een externe partij, blijft daarmee te abstract.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Viewmaster Projects net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.