Institute for Human Activities

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Institute for Human Activities en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als volgt: het Institute for Human Activities (IHA) heeft een radicale en originele visie op onderwerpen als dekolonisatie en restitutie. De commissie vindt de thematiek zeer actueel en urgent en het belang van IHA groot als debat-katalysator. Zij is wel van mening dat het IHA zich op een diffuus grensvlak tussen kunstpodium en kunstwerk bevindt en dat uit de activiteiten niet altijd helder blijkt of deze werkelijk (zullen) plaatsvinden of louter speculatief zijn. De internationale aandacht voor de activiteiten is door het radicale karakter van IHA uiteenlopend van positief tot kritisch, maar vindt plaats in vooraanstaande media. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van het initiatief beoordeelt de commissie als volgt: het programmaplan lijkt grotendeels in dienst te staan van verdere groei en vergroting van de zichtbaarheid van IHA, met name in Nederland door de uitvoering van projecten bij diverse musea en andere partnerinstellingen. De commissie hoopt dat hierbij het profiel van IHA als zelfstandig kunstpodium gewaarborgd en voor het publiek voldoende herkenbaar blijft. Het programma is omvangrijk, spraakmakend en past duidelijk bij de visie en doelstellingen. De plannen zijn wel zodanig ambitieus dat de commissie hoopt dat deze in hun geheel realiseerbaar zijn. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als volgt: het fundament van IHA blijft zoals het is. Het instituut blijft echter zoeken naar nieuwe (samenwerkings)platforms, vormen en methodes. Naar de mening van de commissie slaagt het instituut in het creëren van discussie en het blijven agenderen van zijn onderwerpen. De maatschappelijke urgentie blijft bestaan, ook voor het Nederlandse debat. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De manier waarop Institute for Human Activities naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als volgt: er is een duidelijke doelgroepenomschrijving en een communicatieplan om deze verschillende doelgroepen te bereiken, grotendeels via pers- en mediabereik. Hierbij wordt ten dele geleund op de kanalen van de partnerinstellingen, waarbij de keuze voor de specifieke instellingen in de ogen van de commissie wat willekeurig lijkt en onderbouwing mist. Een groot deel van het publieksbereik wordt gebaseerd op bezoekers van het online programma en de communicatiestrategie zou daar volgens de commissie nog overtuigender op ingericht kunnen worden. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als volgt: IHA heeft een onderscheidend profiel en programmering. De commissie ziet een ambitie tot samenwerkingen met nationale en internationale partners uit verschillende werkvelden en hoopt dat de samenwerkingen verder bestendigd zullen worden. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Institute for Human Activities ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.