WET

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van WET in het recente verleden en de manier waarop het collectief zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: de commissie meent dat WET zich ontpopt tot een interessante presentatieplek op het gebied van bewegend beeld en maatschappelijke vraagstukken. De ambities zijn groot en op basis van het recente verleden heeft de commissie er alle vertrouwen in dat WET haar ideeën in de toekomst verder zal ontwikkelen. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: zij vindt dat WET een goed onderbouwd inhoudelijk plan heeft. Het programma oogt gedegen en doorwrocht, met een sterke rode lijn. Samenwerking en het leggen van nieuwe verbindingen vormen de basis van het programma. De commissie waardeert het dat WET niet alleen nieuwe thema’s agendeert maar ook kunstenaars ondersteunt en daarbij een grote betrokkenheid aan de dag legt. De urgentie van het programma en co-creatie als uitgangspunt spreken de commissie aan. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De mate waarin WET een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: wat betreft publieksbereik meent de commissie dat WET nog stappen moet gaan zetten. Het is onvoldoende duidelijk welke doelgroepen het podium precies wil bereiken en hoe het denkt dat te gaan doen. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De bijdrage van WET aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: WET heeft zich omringd met passende samenwerkingspartners die de inbedding van het podium in de regionale culturele infrastructuur verstevigen. De commissie is van mening dat WET in Rotterdam maar ook daar buiten een belangrijke rol vervult op het gebied van bewegend beeld en experiment. Onderscheidend vindt de commissie hoe WET verschillende werkvelden binnen de kunst bij elkaar kan brengen. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit binnen de categorie Start een beleidsspeerpunt is van de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van WET ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.