Witte Rook

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Witte Rook in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: de commissie is positief over de mate waarin Witte Rook zich inzet als faciliterende en verbindende organisatie, maar kritisch op de mate waarin een eigen artistieke visie zichtbaar is in de activiteiten en programmering van het afgelopen jaar. Daarnaast vindt zij dat de organisatie in haar artistieke visie te weinig reflecteert op actuele onderwerpen, waardoor ze relevantie mist in activiteiten en programmering. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: hoewel de commissie haar waardering uitspreekt voor het ambitieuze programma, vindt zij het plan te zeer versnipperd en de verschillende programmaonderdelen niet voldoende inhoudelijk toegelicht. Doordat een onderbouwde artistieke visie al te zeer ontbreekt, is het in de ogen van de commissie niet voldoende duidelijk hoe de programmaonderdelen zich tot elkaar verhouden. De commissie is er vanwege de veelheid aan programmalijnen en differentiaties niet van overtuigd dat het plan uitvoerbaar is en daarmee het beoogde programma wordt gerealiseerd. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De mate waarin Witte Rook een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: zij vindt de doelgroepen voldoende toegelicht hoewel deze vrij generiek zijn. De commissie is positief over de uitgesproken visie op het bereik van online publiek. Aangezien het beoogde publieksbereik gebaseerd is op een realistische schatting op basis van resultaten uit het verleden, heeft de commissie vertrouwen dat de doelen worden gerealiseerd. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De bijdrage van Witte Rook aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: de commissie is positief over de actieve rol van de organisatie binnen het regionale veld en herkent dat er relevante samenwerkingsverbanden worden aangegaan. Wel meent zij dat de mate waarin de organisatie zich onderscheidt van culturele instellingen binnen de regio wordt beperkt door de te summier toegelichte overkoepelende artistieke visie op de activiteiten. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Witte Rook net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.