Kunstenlab

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
 De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als voldoende. Kunstenlab is een belangrijke speler in de regio Deventer. De artistieke visie, gericht op experiment, onderzoek en ontmoeting tussen kunst(enaar) en publiek, is volgens de commissie helder en gedegen. De programmering van de afgelopen twee jaar was passend bij het profiel en visie van het kunstpodium, al kwam daarin volgens de commissie de focus van Kunstenlab op vertraging nog niet geheel overtuigend terug. Er is aandacht voor de activiteiten van het kunstpodium in de lokale, landelijke en kunstpers.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als voldoende. Voor de komende periode zet Kunstenlab in op vertraging als tegenhanger voor de ‘versnelde’ maatschappij. De commissie waardeert dat dit tot uiting komt in de keuze voor minder tentoonstellingen en meer aandacht en tijd voor het werkproces van kunstenaars. De commissie ziet in Kunstenlab een waardevolle partner voor kunstenaars om zich te ontwikkelen, onder meer door de betrokkenheid van de organisatie bij opdrachten en projecten in de openbare ruimte. Zij vindt de betrokken kunstenaars van kwaliteit, maar mist in de selectie een duidelijke samenhang en een overtuigende aansluiting op de missie van Kunstenlab om een maatschappijkritische organisatie te zijn. Op basis van de staat van dienst van het kunstpodium is er vertrouwen in de haalbaarheid van het programma.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als voldoende. De organisatie heeft diverse onderdelen aan haar programma toegevoegd, maar de commissie is van mening dat het merendeel van deze onderdelen niet overtuigend vernieuwend van aard zijn. Wel heeft zij waardering voor het in 2023 gestarte jongerenteam Nieuw LABel. De activiteiten van Kunstenlab sluiten enigszins aan bij maatschappelijke tendensen door in te zetten op de kracht van kunstenaars met betrekking tot het signaleren, agenderen, bevragen en verbeelden van ontwikkelingen in de samenleving.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als voldoende. Kunstenlab heeft haar doelgroepen helder, maar in te algemene termen omschreven. Het lukt de organisatie duidelijk om lokaal, regionaal en soms nationaal aandacht van bezoekers te krijgen voor de activiteiten. De communicatiestrategie is helder opgesteld. Kunstenlab geeft aan te zoeken naar publieksverbreding, onder meer via de betrokken kunstenaars, maar dit zou volgens de commissie nog meer kunnen worden uitgewerkt. De commissie heeft voldoende vertrouwen dat het beoogde publiek zal worden bereikt.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Kunstenlab is volgens de commissie een spin in het web in de regio met een bovenregionale uitstraling. Ze overtuigt in haar rol als verbinder en pleitbezorger van beeldende kunst in en rondom Deventer. Kunstenlab speelt een actieve rol in samenwerkingen met andere culturele instellingen, kunstenaars, maar ook als adviseur voor bijvoorbeeld lokale overheden en bedrijven. Volgens de commissie zou de onderscheidende positie van het kunstpodium versterkt kunnen worden door meer inhoudelijke scherpte in de artistieke visie. De organisatie wordt ondersteund door de gemeente Deventer en de provincie Overijssel.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. De instelling onderschrijft de Fair Practice Code en past deze toe. Kunstenlab gaat echter enkel uitgebreid in op de kunstenaarshonoraria. In de risicoanalyse wordt aangegeven dat de werkdruk wordt verminderd door minder te programmeren. Ook wordt beschreven dat de organisatie in activiteiten en samenwerkingen structureel aandacht aan de verschillende principes van de FPC besteed, maar in algemene termen.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als voldoende. De aanvraag geeft een summiere indruk hoe de GCC is geïmplementeerd. Kunstenlab reflecteert jaarlijks en stelt het beleid waar nodig bij. De organisatie noemt een enkel verbeterpunt en stappenplan: vanaf 2024 zal in het jaarverslag verantwoording worden geven over de toepassing van de principes van de GCC.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Uit de aanvraag blijkt dat Kunstenlab diversiteit en inclusie wil implementeren in visie en beleid, zo is er bijvoorbeeld een training gevolgd en een extern adviseur betrokken. Echter, de verbeterpunten die daaruit volgden zijn te letterlijk opgesteld. Hoewel de organisatie zich daar deels bewust van is, is het beleid van Kunstenlab op het gebied van D&I nog niet overtuigend. Wel zijn haalbare doelen opgesteld en stappen geformuleerd om tot een beter beleid op de Code D&I te komen.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Kunstenlab voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.