Bierumer School

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Bierumer School in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als onvoldoende. In haar ogen is Bierumer School vooral gericht op het faciliteren van kunstenaars waarbij een scherpe artistiek-inhoudelijk visie niet voldoende zichtbaar is. De commissie is kritisch op de wijze waarop Bierumer School zich heeft ontwikkeld, aangezien de inhoudelijke uitgangspunten niet zijn aangescherpt.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2024 beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. Zij vindt de aanvraag te vrijblijvend en te weinig vertrouwen bieden in de realisatie van een kwalitatief programma, aangezien Bierumer School het programma nog niet heeft vormgegeven en de in potentie relevante en aansprekende thema’s nauwelijks uitgewerkt zijn.

De mate waarin Bierumer School een relevant publiek voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als onvoldoende. Hoewel de commissie waardeert dat er doelgroepen worden omschreven, is de aanvraag dermate summier uitgewerkt dat het de commissie te weinig houvast biedt om vertrouwen uit te spreken in het bereiken van het beoogde publiek.

De bijdrage van Bierumer School aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als voldoende. Hoewel de commissie kritisch is op de artistiek-inhoudelijke visie, waardeert zij de aanwezigheid van Bierumer School als het enige kunstpodium in de regio Noordoost-Groningen. Bierumer School verhoudt zich volgens de commissie in zekere mate tot de lokale culturele context en infrastructuur, wat naar haar idee blijkt uit de samenwerkingspartners en verbindingen met de bewoners.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Bierumer School net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.