Drawing Centre Diepenheim

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De artistieke visie van Drawing Centre Diepenheim is helder en overtuigend. Het kunstpodium heeft een uniek profiel door tekenkunst centraal te stellen. De commissie meent dat Drawing Centre Diepenheim op overtuigende wijze bezoekers en de lokale gemeenschap aan zich weet te binden via een innovatief programma van tentoonstellingen, residenties en diverse activiteiten gericht op tekenen. De commissie is te spreken over hoe het kunstpodium zich heeft herpakt. Zij meent dat het zich inhoudelijk overtuigend heeft ontwikkeld en een betere aansluiting heeft gekregen bij wat er in de samenleving speelt. Er is aandacht voor de activiteiten in diverse (kunst)media.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als voldoende.
 Het programmaplan van Drawing Centre Diepenheim biedt een grote variëteit aan programmaonderdelen. De komende jaren zet het kunstpodium het programmaplan The Unbalancing Act voort waarin uitwisseling tussen kunstenaars, publiek en de lokale gemeenschap centraal staat. Het kunstpodium kiest voor een vrijere omgang met het medium tekenen en biedt met de activiteiten kunstenaars de kans om hun eigen praktijk verder te ontwikkelen. De commissie vindt de uitwerking van het programma niet op alle onderdelen even overtuigend. De geselecteerde kunstenaars en gastcuratoren zijn weliswaar passend maar de toelichting op en de onderbouwing van de selectie is te summier. De commissie heeft op basis van het recente verleden vertrouwen in de haalbaarheid en kwaliteit van het programma.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De aanvrager heeft voor de komende periode de ambitie meer ruimte te creëren voor experiment en nieuwe, jongere doelgroepen aan te trekken. De specifieke focus op tekenen van waaruit een relatie wordt aangegaan met lokale gemeenschappen en waarmee het podium zich verhoudt tot maatschappelijke thema’s is wel vernieuwend in het bredere kunstenveld maar niet zozeer voor de instelling zelf, meent de commissie. Zij vindt dat Drawing Centre Diepenheim met haar programma overtuigend bijdraagt aan maatschappelijke en actuele ontwikkelingen in de beeldende kunst.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De doelgroepen zijn helder beschreven, de communicatiestrategie is voldoende overtuigend uitgewerkt en per communicatiemiddel worden verbeterpunten benoemd. Activiteiten voor de lokale inwoners zijn passend en de commissie waardeert dat Drawing Center Diepenheim de directe omgeving een belangrijk plek geeft in haar plan. De commissie heeft hierdoor vertrouwen dat het beoogde publiek wordt bereikt.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als goed. Drawing Centre Diepenheim heeft een onderscheidende positie in de hedendaagse beeldende kunst, op zowel regionaal als nationaal niveau. Het kunstpodium beschikt over een goed netwerk en stelt zich actief op naar andere podia en partijen in de provincie Overijssel. De commissie vindt dat deze open en actieve houding, in combinatie met de locatie en het unieke profiel het kunstpodium tot een bijzondere instelling binnen de lokale en regionale culturele infrastructuur maakt.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als zeer goed. Drawing Centre Diepenheim heeft een actief en goed geïmplementeerd beleid. De aanvrager onderschrijft de Fair Practice Code en geeft blijk van zorgvuldige reflectie. Uit de toelichting blijkt dat de aanvrager bewust handelt naar de code en de afgelopen jaren diverse stappen heeft genomen om (nog) meer in lijn met de code te handelen. De organisatie heeft duidelijk in beeld wat de verbeterpunten zijn en heeft de te nemen stappen helderen overtuigend opgesteld.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als zeer goed. Drawing Center Diepenheim onderschrijft de GCC en uit de aanvraag blijkt goed hoe de code is geïmplementeerd in de organisatie. De organisatie geeft blijk van de taken en rollen van de raad van toezicht, die zijn uitgewerkt in een reglement. Met haar toelichting op de onderdelen van de GCC overtuigt de aanvrager dat het de code serieus neemt. De organisatie geeft reflectie op het eigen handelen, noemt verbeterpunten en geeft per verbeterpunt een stappenplan.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. De toelichting op de code is summier en overtuigt niet dat er sprake is van een actief en geïmplementeerd beleid. Er worden enkele verbeterpunten genoemd en een bijbehorend stappenplan geformuleerd. Uit de reflectie op de code blijkt echter niet een actieve houding van Drawing Center Diepenheim en onvoldoende inzet om de organisatie in lijn met de code te gaan brengen.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Drawing Centre Diepenheim ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.