Concordia Kunst & Cultuur

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief
 

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De commissie waardeert dat Concordia Kunst & Cultuur beoogt haar strategie en profiel verder aan te scherpen. Zij meent echter dat de huidige focus op ‘dialoog op de rand’ nog niet heeft geresulteerd in een overtuigende artistieke visie. Ook de programmering van de afgelopen jaren vindt de commissie nog niet scherp genoeg, al is zij positief over de zelfreflectie van Concordia ten opzichte hiervan. Er is enige aandacht voor de activiteiten vanuit de media, maar die zou naar de mening van de commissie nog verder kunnen groeien.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De commissie ziet dat het uitgangspunt ‘dialoog op de rand’ is doorgevoerd in de drie verschillende programmaonderdelen. Zij meent echter dat de inhoudelijke uitgangspunten van de tentoonstellingen en projecten nog te weinig verdieping kennen. De commissie mist een scherpe motivatie voor de kunstenaarsselectie en omdat de selectie niet volledig is, kan zij de kwaliteit van de kunstenaars niet geheel beoordelen. Aangezien het programma verder grotendeels is uitgewerkt heeft de commissie wel vertrouwen in de uitvoerbaarheid daarvan.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als onvoldoende. Hoewel Concordia het profiel heeft aangescherpt, gaat zij volgens de commissie in grote lijnen verder op de ingeslagen weg. De commissie waardeert de doorontwikkeling van het programma, zoals bij KoppelKunst en deVloer, maar vindt dit te weinig innovatief. Zij ziet een bewustzijn van Concordia om zich te verhouden tot maatschappelijke ontwikkelingen, maar vindt dit in het plan nog niet overtuigend naar voren komen.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als onvoldoende. Concordia heeft in het plan de doelgroepen beschreven, maar nog te zeer in algemene termen, waaruit volgens de commissie niet overtuigend inzicht in de specifieke groepen blijkt. Met name ‘het nieuwe publiek’ is in haar ogen te breed gedefinieerd. De commissie ziet goede intenties om de doelgroepen aan Concordia te verbinden, maar geen passende communicatiestrategie met bijbehorende middelen. Ook vindt zij de rol van de samenwerkingspartners nog te weinig uitgewerkt.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als voldoende. Concordia is van belang voor Enschede en omgeving en heeft een breed palet aan samenwerkingspartners. Door het gebrek aan een scherpe artistieke visie meent de commissie echter dat Concordia niet zeer onderscheidend is ten opzichte van andere instellingen die culturele programma’s uitvoeren in de regio. De instelling wordt gesubsidieerd door de gemeente en provincie.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als goed. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als voldoende. Uit de aanvraag blijkt dat Concordia poogt te handelen naar de FPC. De reflectie hierop blijft echter summier. Er zijn ontwikkelpunten benoemd, maar er is geen concreet stappenplan geformuleerd.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als voldoende. Hoewel de Governance Code Cultuur niet per principe wordt toegelicht, geeft de aanvraag blijk van hoe de code is geïmplementeerd in de organisatie. Concordia geeft reflectie op de code en noemt een verbeterpunt, maar levert geen stappenplan. Aandachtspunt is de inschrijving in de KvK, die geactualiseerd dient te worden.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. Concordia is eerlijk over de huidige stand van zaken met betrekking tot de Code D&I. Er is bewustzijn, maar nog geen geïmplementeerd beleid. Er wordt vooral met externe hulp gewerkt aan verbetering, maar een doelbewust stappenplan of heldere visie ontbreken nog.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Stichting Concordia Kunst & Cultuur net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.