NEST

Categorie: Kunstpodium Breed
Advies: positief

Het advies luidt:
De artistieke visie, missie en profiel van het kunstpodium en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als goed. Zij meent dat Nest een overtuigende visie en aanpak heeft gericht op samenwerking en ontmoeting, talentontwikkeling en de productie van nieuw werk. Het kunstpodium profileert zich als een radicale verbinder. Naar de mening van de commissie weet Nest op welhaast natuurlijke wijze connecties te maken en aanjager te zijn met betrekking tot maatschappelijke gerelateerde maar altijd door de kunst gedragen onderwerpen. De tentoonstellingen en de bijbehorende samenwerkingen sluiten goed aan bij de visie van het kunstpodium. Er is ruime persaandacht voor Nest.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij meent dat het programma aansluit bij wat Nest voor ogen heeft, namelijk het bereiken van een breed en jong publiek door te programmeren rondom maatschappelijke thema’s. De kunstenaars die het kunstpodium uitnodigt zijn een verrassende mix van internationale en lokale kunstenaars die in hun werk relevante thema’s belichamen. Door de connecties en samenwerkingen in vele lagen van de maatschappij weet Nest deze onderwerpen daardoor ook op maat aan te bieden voor een divers publiek. Zij is daarmee laagdrempelig zonder aan kwaliteit in te boeten. De commissie heeft vertrouwen in de uitvoerbaarheid van het programma op basis van wat de organisatie in korte tijd heeft laten zien.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als goed. Zij is van mening dat Nest fungeert als een innovatieve dynamische hub voor kunstenaars, critici en publiek waardoor het een inclusieve gemeenschap creëert rondom hedendaagse kunst. Nest toont zich in de ogen van de commissie flexibel, wendbaar en actueel. Zo heeft ze de eerste Haagse stadstekenaar geïnitieerd en organiseert ze debatavonden rondom actuele kwesties. In het programma haakt ze aan bij relevante en actuele maatschappelijke thema’s.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij meent dat Nest een gastvrije houding uitstraalt; er zijn ruime openingstijden, toegankelijke zaalteksten en horeca. Het kunstpodium ziet steeds kans een nog breder publiek te bereiken en handreikingen te doen naar andere organisaties om de krachten te bundelen. Hoewel een duidelijke doelgroepomschrijving mist, trekt Nest veel jong publiek. De communicatiestrategie en middelen zijn daar grotendeels op gebaseerd. De commissie waardeert de inzet van Instagram en de website voor meer verdieping van de content.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als goed. Nest functioneert als een spin in het web van de Haagse kunsten en heeft een unieke signatuur. De lokale inbedding is goed met veel samenwerkingen op educatief en cultureel gebied met grote en kleinere, lokale en nationale culturele- en welzijnsorganisaties. Daarnaast heeft de kwaliteit van de programmering een landelijke uitstraling. Nest ontvangt structurele ondersteuning van de gemeente Den Haag.

De beoordeling van de kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering is door een extern adviesbureau beoordeeld als goed. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als goed. Nest onderschrijft de FPC en reflecteert op de code. Het kunstpodium heeft aan de wieg gestaan van de FPC en is betrokken geweest bij de totstandkoming van de richtlijnen. In de toelichting op de code beschrijft de instelling helder en uitvoerig welke stappen er tot nu toe zijn gezet.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als goed. Nest onderschrijft de GCC en uit de aanvraag blijkt goed hoe de code is geïmplementeerd in de organisatie. De organisatie heeft onlangs de overstap gemaakt naar een Raad van Toezicht model. Daarbij zijn de statuten en processen in de organisatie aangepast. Met een uitgebreide toelichting op de onderdelen van de GCC, overtuigt Nest dat het de code serieus neemt. De organisatie geeft reflectie op het eigen handelen door de recente transitie waarin verbeterpunten zijn doorgevoerd. Nest noemt ook verbeterpunten die in 2024 en de komende beleidsperiode worden uitgevoerd.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als goed. Nest heeft doelbewust gewerkt aan een inclusief beleid. Vanuit de wens van de organisatie om inclusiever te opereren, vanuit meer culturele invalshoeken en met rekenschap van onderbelichte verhalen is onderzocht hoe beeldende kunst betekenisvoller kan worden gemaakt voor mensen met verschillende achtergronden. De thema’s voor projecten en tentoonstellingen worden dan ook niet opgelegd door de organisatie, maar komen voort uit de gemeenschappen van Nest. Met deze werkwijze hoort diversiteit & inclusie bij de vaste (integrale) aanpak van Nest. De organisatie streeft continu naar verbetering, door trainingen D&I te volgen, structurele evaluatiemomenten in te plannen om het D&I-beleid te monitoren, en door te werken aan (fysieke) toegankelijkheid en inclusief taalgebruik.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Breed gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij zijn de criteria gericht op de artistieke visie, missie en het profiel van het kunstpodium en artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden van het kunstpodium en de lokale en regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit aandachtspunten zijn binnen de regeling Kunstpodia. De waardering van het criterium publieksbereik is in de categorie Kunstpodium Breed doorslaggevend. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Nest ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.