Stroom

Categorie: Kunstpodium Pro
Advies: positief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Stroom en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten beoordeelt de commissie als voldoende. De missie van Stroom die drie werkvelden samenbrengt - het adviseren over kunst in de openbare ruimte, het stimuleren van Haagse kunstenaars en initiatieven en het presenteren van een artistiek programma - is helder verwoord. Stroom heeft een lange geschiedenis en staat bekend om de artistiek-inhoudelijke tentoonstellingen waarmee het podium een bijdrage wil leveren aan actuele maatschappelijke debatten. Hoewel de organisatie zelf aangeeft dat het niet makkelijk was om zich aan te passen aan covid, is Stroom er naar de mening van de commissie toch in geslaagd om een aantal interessante tentoonstellingen te realiseren die aansluiten op de nieuwe integrale visie, waarbij er aandacht is voor de wisselwerking van de verschillende werkterreinen en expertise. 

De mate waarin het programmaplan onderscheidend, of om een andere reden bijzonder is en welke mogelijkheden het plan biedt voor de inhoudelijke ontwikkeling van Stroom beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Stroom zit in een transitie naar een netwerkorganisatie en kiest voor minder tentoonstellingen, maar een uitgebreider zijprogramma. De commissie is van mening dat Stroom hiermee inzet op langere verbindingen en verdieping. De thematische keuzes zijn goed omschreven en gericht op relevante en actuele ontwikkelingen in de maatschappij. De selectie kunstenaars sluit hier op aan en biedt interessante invalshoeken. Hoewel de transitie naar een netwerkorganisatie Stroom organisatorisch onder druk zet, heeft de commissie toch het vertrouwen, zeker gezien de ruime ervaring, dat het beoogde artistiek-inhoudelijke programma wordt gerealiseerd.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als voldoende. Naar de mening van de commissie zit de innovatie met name in de kritische blik naar de eigen organisatie en de keuzes die daar uit voortvloeien. De kaders die Stroom daarvoor heeft bedacht zijn goed doordacht en sluiten aan bij het actuele discours en maatschappelijke ontwikkelingen. 

De mate waarin Stroom naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek, maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden, beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De wisselende etalages, de vele activiteiten en de boekwinkel zijn in de ogen van de commissie voor een professioneel publiek gastvrij en uitnodigend. Met het programma in de openbare ruimte richt Stroom zich op een breder publiek. De transitie naar een netwerkorganisatie met nieuwe allianties wil Stroom laten verlopen via een Outreach methode die potentie heeft, maar vooralsnog te weinig is uitgewerkt, onder meer omdat een longlist van mogelijke samenwerkingspartners ontbreekt. Doelgroepen worden omschreven, maar de commissie mist een gedegen doelgroepenmodel voor de publieksverbredende ambities die Stroom heeft.  

De bijdrage van het programma aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich verhoudt, beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De commissie is van mening dat Stroom een spilfunctie vervult in Den Haag door haar drieledige werkveld. Ze is zeer actief en zichtbaar in de stad en met haar programma heeft ze een agenderende functie. Met een aantal structurele partners zoals de KABK, Kunstmuseum Den Haag en CultuurSchakel en structurele financiële ondersteuning van de gemeente is Stroom goed ingebed in Den Haag. 

De mate van professionaliteit in de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de organisatie beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Extern bureau Blueyard heeft de naleving van de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de bedrijfsvoering geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie neemt het externe advies van Blueyard over de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de organisatie over, maar wijkt daar op het gebied van de Download: codes in negatieve zin vanaf. Reflecterend op het recente verleden van Stroom heeft de commissie waardering voor het implementeren van een nieuwe gedragscode om te waarborgen dat alle medewerkers van Stroom in dienst of in opdracht een veilige werkomgeving ervaren. Zij vraagt zich wel af hoe Stroom in het licht van de transitie die het podium wil maken naar een netwerkorganisatie deze gedragscode ook kan waarborgen voor andere stakeholders in het netwerk van de organisatie. De commissie is overtuigd van de waarde van Stroom in het Haagse culturele landschap maar erkent tegelijkertijd dat de dubbelrol als maker van programma’s en verstrekker van subsidies een ongemakkelijke combinatie blijft waar doorlopende kritische reflectie op nodig blijft. 

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Pro gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij zijn de criteria gericht op de lokale context, op publieksbereik en de criteria gericht op de artistiek-inhoudelijke insteek in relatie tot de uiteindelijke activiteiten zwaarder gewogen omdat dit aandachtspunten zijn binnen deze categorie van de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Stroom voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.