Bierumer School

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Bierumer School in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: de centrale thema’s van Bierumer School sluiten in potentie goed aan bij actuele maatschappelijke onderwerpen, maar die verbinding herkent de commissie te weinig in de uitwerking van de inhoudelijke uitgangpunten. De commissie meent dat de organisatie vooral gericht is op het faciliteren van kunstenaars waarbij een scherpe artistiek-inhoudelijke visie niet voldoende zichtbaar is. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: hoewel de commissie Bierumer School een sympathieke plek vindt als klassiek kunstenaarsinitiatief waarbij de nadruk van de activiteiten ligt op faciliteren en produceren, is het artistieke fundament van de programmering in haar ogen niet sterk genoeg onderbouwd; de uitwerking van het programma voor 2023 is te summier. Daarnaast is de commissie in algemene zin niet positief over de te nauwe focus op jonge kunstenaars uit Groningen en vindt zij de beschreven opzet van de relatief korte werkperiodes niet voldoende vertrouwen bieden in de realisatie van een kwalitatieve programmering. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De mate waarin Bierumer School een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: De mate waarin Bierumer School een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: zij herkent dat de activiteiten goed bezocht worden door een jong publiek, veelal afkomstig van Academie Minerva en Frank Mohr Institute. De wijze waarop de doelgroepen zijn toegelicht, vindt zij echter te weinig expliciet. Zo is de toelichting op de doelgroepen die via De Noorderlingen worden bereikt te summier. Daarnaast is het programmaplan in de ogen van de commissie te mager uitgewerkt, waardoor zij op basis van de plannen geen vertrouwen kan uitspreken in het bereiken van de beoogde doelgroepen. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De bijdrage van Bierumer School aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: de commissie onderschrijft dat de organisatie op binnen Groningen een belangrijke functie heeft, met name op het gebied van talentontwikkeling, maar zij is vanwege de te summiere artistieke profilering niet overtuigd van het onderscheidende karakter op regionaal niveau. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Bierumer School net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.