Het Lage Noorden

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Het Lage Noorden in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: zij waardeert dat Het Lage Noorden in Marrum een laagdrempelig platform creëert waar kunstenaars kunnen werken en het publiek deelgenoot wordt gemaakt van het maakproces. Toch is ze niet positief over dit criterium. Het Lage Noorden is vrij recent opgericht en de commissie vindt dat de instelling nog te zeer in ontwikkeling is. Het profiel en de werkwijze van de instelling overtuigen de commissie nog niet en in de aanvraag is de artistieke visie te summier uitgewerkt. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim onvoldoende.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: de aanvraag bevat geen uitgewerkt artistiek plan. De inhoudelijke onderbouwing en achterliggende motivatie van het plan worden onvoldoende toegelicht. Er worden enkele interessante kunstenaars en activiteiten genoemd, maar doordat de plannen niet voldoende zijn uitgewerkt, vindt de commissie dit niet voldoende basis bieden om het vertrouwen uit te spreken in de realisatie van de boogde programmering. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim onvoldoende.

De mate waarin Het Lage Noorden een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: de doelgroepen worden genoemd, maar de wijze waarop deze zijn omschreven vindt de commissie niet overtuigend. Het is niet voldoende helder op welke manier het publiek wordt aangesproken. Dit wordt mede veroorzaakt door de onduidelijkheid rondom de invulling van de programmering. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim onvoldoende.

De bijdrage van Het Lage Noorden aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: de samenwerkingsverbanden met festivals en andere partners in de regio worden gewaardeerd. Echter, de commissie vindt dat de samenwerkingen te summier zijn toegelicht. Aangezien het artistieke profiel van Het Lage Noorden volgens de commissie te mager is, is de meerwaarde van dit kunstpodium niet voldoende duidelijk. Zij meent dat de plannen op verschillende niveaus te onduidelijk zijn en vermoedt dat de organisatie meer tijd nodig heeft om een sterke visie te formuleren en zich op meer uitgesproken wijze te profileren. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Het Lage Noorden onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.