MOYA

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
 De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden van MOYA beoordeelt de commissie als onvoldoende. Zij vindt de missie om hedendaagse kunst toegankelijk te maken voor een breed publiek en een platform te bieden aan opkomende kunstenaars, te generiek en te weinig uitgewerkt. De commissie meent dat de missie niet gedragen wordt door een overtuigende artistiek-inhoudelijke visie. Zij ziet het gebrek aan een stevig artistiek-inhoudelijk fundament terug in de recente activiteiten, die in haar ogen tamelijk willekeurig en op zichzelf staand zijn.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Hoewel zij er op basis van recente activiteiten van overtuigd is dat de organisatie over voldoende slagkracht en organisatorisch vermogen beschikt, vindt zij het programmaplan te summier en vrijblijvend. Zo wordt voor het grootste deel van het programma geen inzage gegeven in welke kunstenaars worden uitgenodigd. Volgens de commissie krijgen de vele samenwerkingspartners te zeer de ruimte om naar eigen inzicht te programmeren, waardoor MOYA in haar ogen eerder faciliterend is, dan een kunstpodium met een eigen artistiek profiel en een inhoudelijk samenhangend programma.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als onvoldoende. Zij is niet overtuigd van de kwaliteit van het presentatieplan. De beoogde doelgroepen zijn volgens de commissie op te generieke wijze beschreven. Daarnaast stelt de commissie dat de communicatiemiddelen nauwelijks worden toegelicht en dat de onderbouwing van de strategie te summier is.

De lokale inbedding beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Hoewel zij vindt dat MOYA gezien de in de aanvraag vermeldde bezoekersaantallen van afgelopen jaren in potentie van meerwaarde is voor de lokale en regionale context, is de commissie vanwege de in haar ogen te magere artistiek-inhoudelijke basis kritisch. Zij waardeert de samenwerkingen die zijn aangegaan met instellingen die culturele programma's uitvoeren binnen dezelfde regio, zoals het Tilburgse Kunstpodium T. De commissie vindt echter dat er te weinig sprake is van inhoudelijke samenwerkingen, waardoor zij meent dat MOYA zich niet op overtuigende wijze verhoudt tot de bestaande infrastructuur.

De kwaliteit van de organisatie en bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als onvoldoende. De onderbouwing van de begroting is volgens haar te mager. Daarnaast biedt de aanvraag volgens de commissie te weinig vertrouwen in de haalbaarheid van de beoogde financiële dekking.

De omgang met de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. Zij vindt de wijze waarop MOYA op de codes reflecteert te summier en de geformuleerde ambities te vrijblijvend. Dat er geen honoraria aan de kunstenaars worden betaald, vindt de commissie onwenselijk en de motivatie hiervoor vindt zij niet passend binnen de regeling Programma's Kunstpodia.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium met betrekking tot de lokale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van MOYA onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.