PARK

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van PARK en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als volgt: de commissie waardeert de stappen die PARK heeft gezet om de rol en functie van kunst meer maatschappelijk te definiëren. In het recente programma ziet de commissie echter nog ruimte tussen de gevoelde maatschappelijke opdracht en ideeën over hoe daar door middel van de kunst mee om te gaan. De overkoepelende artistieke visie is naar de mening van de commissie nog te mager. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van het initiatief beoordeelt de commissie als volgt: PARK maakt een belangrijke stap met de aanstelling van een klankbordgroep. Toch blijft het programmaplan voor 2023 en verder in de ogen van de commissie een voortzetting van dezelfde lijn als voorgaande jaren, waarbij te weinig kritisch wordt gereflecteerd op het belang van de autonome kunstpraktijk in de hedendaagse context. De genoemde kunstenaars zijn van niveau, maar er is te weinig samenhang tussen de verschillende programmaonderdelen zoals de solo-, duo- en groepstentoonstellingen, de residency en de parkavonden. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als volgt: met de toevoeging van de klankbordgroep en KOMMA worden andere perspectieven geïntroduceerd in de organisatie, die als vernieuwing voor de organisatie kan worden gezien. Het werken met een kritisch extern advies is echter nog niet zichtbaar. De gebruikte structuren met betrekking tot de selectie, productie en presentatie vindt de commissie dan ook grotendeels hetzelfde gebleven. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De manier waarop PARK naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als volgt: de gehanteerde strategie is gebaseerd op klassieke, weinig vernieuwende ideeën over communicatie. De doelgroepen worden beschreven, maar de acties die PARK vervolgens wil ondernemen zijn generiek en blijven hangen in voornemens en algemene beschrijvingen. Een duidelijke strategie om een breder publiek te verleiden tot een bezoek is er vooralsnog niet. Ook ontbreekt een goede relatie tussen breder publiek en het programmaplan. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als volgt: de commissie waardeert de vele samenwerkingspartners en de relatief heldere positie in de regio. PARK wordt ondersteund voor meerdere jaren door gemeente en provincie. Ook is er sprake van draagvlak door de binding van lokale vrijwilligers. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van PARK platform for visual arts net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.