EEN FABRIEK

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief

Het advies luidt:
 De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden van EEN FABRIEK beoordeelt de commissie als goed. Zij vindt de artistieke visie op actuele onderwerpen binnen de beeldende kunst overtuigend en helder omschreven. Zij waardeert de wijze waarop EEN FABRIEK zich richt op maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn in Zeeland. Hoewel de organisatie zelf erg jong is en nog weinig activiteiten heeft georganiseerd, is de commissie op basis van de profielen en ervaring van de artistieke leiding positief over de ontwikkeling van de aanvrager.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij waardeert dat de plannen op navolgbare wijze zijn gebaseerd op ervaringen die zijn opgedaan tijdens de pilotperiode. De commissie is positief over de aansprekende en weinig voor de hand liggende kunstenaarsselectie en vindt dat deze goed aansluit bij de artistieke visie van EEN FABRIEK. Zij plaatst wel een kanttekening bij de haalbaarheid van het plan, in verband met de kleine capaciteit van het kernteam en de beperkte mate waarin de aanvraag inzicht biedt in hun uren en takenpakketten.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als voldoende. Zij vindt de omschrijving van de doelgroepen weinig specifiek. De commissie is er niet geheel van overtuigd dat de beschreven strategie volstaat om ervoor te zorgen dat het publiek dit jonge en nomadische initiatief zal herkennen als afzender van de programmering. Mede dankzij het publieksbereik in 2023 en de mate waarin EEN FABRIEK er bij eerdere projecten in geslaagd is lokale PR te verkrijgen, heeft de commissie ondanks deze kanttekeningen vertrouwen dat het beoogde publiek wordt bereikt.

De lokale inbedding beoordeelt de commissie als goed. Zij waardeert de wijze waarop EEN FABRIEK zich verhoudt tot de postindustriële context van Zeeland. Dankzij de in haar ogen scherp geformuleerde en relevante artistiek-inhoudelijke uitgangspunten is EEN FABRIEK volgens de commissie niet alleen van meerwaarde voor de eigen regio, maar ook op nationaal niveau.

De kwaliteit van de organisatie en bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als voldoende. De toelichting op de begroting is volgens de commissie weinig specifiek. Daarnaast is zij met betrekking tot de uitvoerbaarheid van het plan kritisch, gezien de in haar ogen grote ambities en de beperkte capaciteit van het kernteam. Echter, mede dankzij de ervaren betrokkenen en het concrete plan, heeft de commissie vertrouwen dat EEN FABRIEK in staat is het programmaplan uit te voeren.

De omgang met de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie beoordeelt de commissie als voldoende. De mate waarin wordt gereflecteerd op de codes vindt de commissie volstaan. Zij is enigszins kritisch aangezien niet bij alle codes concrete ambities zijn geformuleerd. De commissie spreekt haar waardering uit voor het feit dat de jonge organisatie erin slaagt kunstenaars een eerlijk honorarium te betalen.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium met betrekking tot de lokale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van EEN FABRIEK ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.