Casco Art Institute

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Casco en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als volgt: Casco heeft een sterke artistieke en maatschappelijk visie waarbinnen ze opereert. De commissie vindt dat het podium met haar focus op ‘de commons’ een belangrijke bijdrage levert aan het ontwikkelen van nieuwe perspectieven voor kunst en samenleving. Een groot bereik heeft het door die voortrekkersrol niet, maar het levert in haar ogen wel een wezenlijke relatie met een professioneel publiek op. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van het initiatief beoordeelt de commissie als volgt: het programma is ten dele een voortzetting van de visie op de commons en ten dele een nieuw onderzoek Buen Vivir, dat parate kennis van culturen die dichter bij de natuur staan, onderzoekt. De focus van Casco op de onderzoeks- en samenwerkingsgerelateerde activiteiten kenmerkt het instituut. Naar de mening van de commissie had het plan meer ambitie mogen tonen met betrekking tot de balans tussen onderzoek en zichtbare artistieke output, die nu steeds verder richting kennisproductie opschuift. De commissie is wel positief over de keuze van de betrokken kunstenaars. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als volgt: in haar ogen zijn de activiteiten voor de instelling niet vernieuwend, maar vormen eerder een voortzetting van het huidige beleid. De commissie vindt de maatschappelijke betrokkenheid groot. Hoewel het bereik van de sociale weefsels waartoe het zich verhoudt door de academische toon van veel projecten relatief beperkt blijft, agendeert Casco met de commons, onderwerpen die van belang zijn in het discours van de beeldende kunst en maatschappij. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De manier waarop Casco naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als volgt: de strategie tot publieksverbreding blijft in haar ogen een aandachtspunt voor Casco. In de publieksparagraaf worden doelgroepen benoemd maar het bereik blijft beperkt. Gezien het thema van de commons laat Casco hier kansen liggen om een breder publiek te bereiken. De doelgroepen die bereikt worden zijn en blijven kunstenaars en kunstpubliek. Dit beperkte publieksbereik is volgens de commissie paradoxaal, omdat het instituut sociale onderwerpen in de kern van haar missie plaatst. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als volgt: de commissie waardeert de inbedding in een internationaal netwerk van gelijksoortige commons-gerichte instellingen. Tegelijkertijd meent zij dat de inbedding lokaal, regionaal en landelijk, door de specifieke programmering, beperkt is tot specifieke doelgroepen en partners die gelinkt zijn aan een klein deel van het discours. Er zijn weinig andere aanbieders in de regio met een vergelijkbaar programma en de organisatie krijgt ondersteuning van de gemeente Utrecht die substantieel is. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Casco Art Institute voldoende is, maar als gevolg van het beperkte budget adviseert zij de aanvraag af te wijzen.