Stichting Petuda

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Stichting Petuda in het recente verleden en de manier waarop het collectief zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: de commissie waardeert het dat Stichting Petuda beeldende kunst en muziek wil verbinden. De commissie is echter niet positief over de rol, positie en werkwijze van Stichting Petuda. De aanvraag mist een uitgewerkt artistiek-inhoudelijk profiel en een overtuigende visie op actuele onderwerpen binnen de beeldende kunst. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als zeer slecht.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: Zij meent dat het voorgestelde plan geen artistiek programma van een kunstpodium of platform betreft maar een rondreizend kunst- en ervaringsproject van twee muzikanten. Naar de mening van de commissie geeft het plan geen blijk van een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als zeer slecht.

De mate waarin Stichting Petuda een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: hoewel zij het aannemelijk acht dat met de gekozen locaties, Museum de Fundatie en NXT Museum, het beoogde publiek bereikt zal kunnen worden, oordeelt de commissie toch negatief over dit criterium. Er is immers onvoldoende sprake van een artistiek programma of onderscheidend profiel van een kunstpodium wat voldoende vertrouwen biedt dat daarmee de beoogde doelgroepen worden bereikt. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als slecht.

De bijdrage van Stichting Petuda aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: het profiel en programma van Stichting Petuda zijn op dit moment artistiek-inhoudelijk te weinig ontwikkeld en onvoldoende onderscheidend om van toegevoegde waarde te zijn ten opzichte van andere instellingen die culturele programma’s uitvoeren in zowel de regio als in Nederland. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als zeer slecht.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Stichting Petuda zeer slecht is en adviseert de aanvraag af te wijzen.