NDSM-werf

Categorie: Kunstpodium Breed
Advies: negatief

Het advies luidt:
De artistieke visie, missie en profiel van het kunstpodium en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als voldoende. De artistieke visie van NDSM-werf is naar de mening van de commissie gericht op makerscultuur en stedelijke ontwikkeling en is passend bij de verschillende rollen die zij op zich neemt als initiator, ontwikkelaar en verbinder. Zij waardeert dat NDSM-werf zich inzet voor de ontwikkeling en instandhouding van het NDSM-terrein als vrije cultuurwerf, en als plek van experiment voor culturele initiatieven die bijdragen aan stedelijke leefbaarheid en betekenisvolle publieke ruimte. De commissie vindt echter dat de identiteit van het kunstpodium, mede doordat het terrein een doorloopgebied is zonder duidelijke grenzen, niet altijd als helder wordt ervaren. In de afgelopen twee jaar zijn een aantal werken in de openbare ruimte gerealiseerd en geprogrammeerd, waarvoor met name waardering is in de lokale pers.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als voldoende. Zij mist scherpte in het programmaplan, maar de vragen die gesteld worden – zoals van wie is de plek, welke geschiedenissen worden bewaard, wiens toekomst wordt hier vormgegeven – sluiten aan bij de positie en missie van de NDSM-werf. De commissie heeft waardering voor de opdrachten aan kunstenaars die speciaal voor NDSM werk ontwikkelen, maar het plan is naar de mening van de commissie over het geheel genomen gefragmenteerd en zij heeft moeite hier samenhang in te vinden. De uitdaging voor de NDSM-werf is volgens de commissie vooral hoe de werken onder de aandacht kunnen worden gebracht op een groot terrein vol concurrerende activiteiten en dat het voor het publiek helder is dat het een NDSM-werf activiteit is.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als voldoende. De activiteiten in het programmaplan zijn enigszins vernieuwend binnen het hedendaagse kunstenveld door hun focus op site-specifieke kunst, participatieve praktijken, interdisciplinaire samenwerkingen en de verkenning van actuele maatschappelijke thema’s. De commissie mist echter een scherpere uitwerking op die maatschappelijke kwesties.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Het NDSM-terrein is groot, openbaar toegankelijk en met voldoende horeca gastvrij te noemen, maar voor de bezoeker is het niet direct duidelijk dàt er een programma is of wìe de afzender is. De identiteit van de programmering valt naar de mening van de commissie nog niet samen met de NDSM-werf. De commissie is van mening dat doelgroepen en middelen te summier zijn beschreven en een overtuigende strategie om het beoogde publiek te bereiken of herhaalbezoeken te stimuleren, ontbreken.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als voldoende. NDSM-werf verhoudt zich tot de aanwezige culturele infrastructuur in de vele samenwerkingen die ze heeft met bewoners, lokale partners en in de allianties die ze aangaat met nationale en internationale festivals of triënnales. Naar mening van de commissie zou de aanvrager zich nog scherper kunnen profileren om meer onderscheidend te zijn ten opzichte van andere culturele instellingen in de regio, juist op deze unieke plek. NDSM-werf wordt ondersteund door de gemeente Amsterdam en het Amsterdams Fonds voor de Kunsten.

De beoordeling van de kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als goed. NDSM-werf hanteert de principes van FPC en past deze toe. De organisatie maakt inzichtelijk dat de FPC al breed wordt toegepast en geeft ook concreet aan welke stappen er in de toekomst worden gezet.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als voldoende. NDSM-werf onderschrijft de GCC en uit de aanvraag blijkt dat de code is geïmplementeerd in de organisatie. Taken en verantwoordelijkheden van bestuur en directie, alsook de omgang met mogelijke belangenverstrengeling, zijn opgenomen in het bestuursreglement en het directiestatuut. De organisatie reflecteert summier, draagt verbeterpunten aan, maar geen stappenplan.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als voldoende. De instelling noemt diversiteit en inclusie een expliciete randvoorwaarde en grondhouding voor de artistieke praktijk en missie. Dat is terug te zien in de programmering, in de kunstenaars waarmee wordt samengewerkt, en de verscheidenheid aan samenwerkingspartners. Er wordt inspanning geleverd om in de programmering uitdrukking te geven aan de uiteenlopende belangen en sociaaleconomische posities tussen gebruikers van de werf, buren en bezoekers en hier een collectief belang van te maken. Hoewel veel nog in ontwikkeling is, is het vertrouwen er dat NDSM-werf actief en bewust stappen maakt voor een geïmplementeerd en gestructureerd beleid in relatie tot de Code D&I.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Breed gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij zijn de criteria gericht op de artistieke visie, missie en profiel van het kunstpodium en artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden van het kunstpodium en de lokale en regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit aandachtspunten zijn binnen de regeling Kunstpodia. De waardering van het criterium publieksbereik is in de regeling Kunstpodium Breed doorslaggevend. De commissie is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van NDSM-werf in de categorie Breed net onvoldoende is en adviseert de aanvraag binnen deze categorie af te wijzen. De adviescommissie heeft vervolgens geadviseerd de aanvraag terug te plaatsen in de categorie Basis. Zij heeft de aanvraag binnen deze categorie beoordeeld en is tot het oordeel gekomen dat de aanvraag binnen deze categorie positief is. De commissie adviseert echter, als gevolg van het beperkte budget, de aanvraag af te wijzen.