Brutus Space

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De commissie is enthousiast over de wijze waarop Brutus Space zich opstelt als ambitieus en energiek kunstpodium. Brutus Space gelooft in een toekomst waarin kunstenaars de drijvende kracht zijn achter innovatie, verandering en bewustzijn met betrekking tot maatschappelijke vraagstukken. De artistiek-inhoudelijke visie, gericht op het brengen van ontwrichtende en prikkelende kunst, ziet de commissie overtuigend terugkomen in de activiteiten van de afgelopen jaren. De visie sluit aan op actuele onderwerpen binnen de beeldende kunst. Er is volop aandacht voor Brutus Space in de kunstmedia en pers.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als ruim voldoende.
Het programmaplan is veelbelovend en sluit aan op de artistieke visie. De kwaliteit van de betrokken kunstenaars en curatoren is goed. De tentoonstellingen behandelen verschillende maatschappelijke actuele thema’s zoals mondiale machtsstructuren, neurodiversiteiten en massaconsumptie. De commissie is echter ook van mening dat het programmaplan sterker en met meer samenhang had kunnen worden uitgewerkt. De commissie heeft vertrouwen in de uitvoerbaarheid en kwaliteit van het programma.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Brutus Space is twee jaar geleden op volle kracht van start gegaan en de commissie vindt het bewonderenswaardig wat er allemaal is gerealiseerd. Zij meent dat Brutus Space zich weet te vernieuwen en te verbeteren. De innovatie zit naar de mening van de commissie in de rauwe ruimte en het concept van de artist driven playground, waar kunstenaars werken kunnen realiseren die door de schaal en ruimte elders niet gemaakt kunnen worden. De programmering van Brutus Space verhoudt zich met de vele thema’s die het aankaart tot maatschappelijke en actuele ontwikkelingen in de beeldende kunst.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als voldoende. Het bereik van Brutus Space is groot en het publiek bestaat uit zowel kunstprofessionals als kunstliefhebbers. Het kunstpodium profileert zich als een pionier en vernieuwer in het domein van beeldende kunst. Brutus Space wil haar publiek verbreden en heeft hiervoor een gerenommeerd bureau ingeschakeld. Het kunstpodium benoemt in de aanvraag dat ze samen met dit bureau voor de verschillende beoogde doelgroepen persona’s heeft opgesteld, customer journeys uitgewerkt en een marketing-communicatiestrategie heeft ontworpen. Deze strategie wordt echter in het plan niet verder uitgewerkt en toegelicht. De genoemde middelen zijn daarnaast heel algemeen. Op basis van de reputatie van het marketing en communicatiebureau, het publieksonderzoek en het feit dat Brutus Space een extra marketingmedewerker gaat aannemen is er echter voldoende vertrouwen dat het beoogde publiek bereikt zal worden.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Brutus Space is met haar bijzondere en grootschalige locatie een unieke aanvulling op het Nederlandse kunstenveld en heeft de potentie om uit te groeien tot een plek van internationale allure. Dat Brutus Space is ingebed in de lokale infrastructuur blijkt volgens de commissie uit de vele Rotterdamse samenwerkingspartners op zeer diverse terreinen. Er is financiële ondersteuning vanuit de gemeente.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als goed. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als zeer goed. De organisatie heeft de FPC al goed en actief geïmplementeerd in haar organisatie. Er zijn duidelijke richtlijnen voor honorering, Brutus Space onderschrijft de FCP, reflecteert daarop en handelt ernaar.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De organisatie onderschrijft de Governance Code Cultuur (GCC) en reflecteert op het eigen handelen. Brutus Space geeft een uitgebreide toelichting op de redenen voor de oprichting en gaat voornamelijk in op de onafhankelijke positie van de Raad van Toezicht, de samenstelling, de jaarlijkse zelfevaluatie en het rooster van aftreden en de rol van voorzitter. Of er sprake is van reglementen en protocollen wordt echter niet benoemd, net als de vergaderfrequentie en invulling van de werkgeversrol. Ook verbeterpunten en een stappenplan ontbreken.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als onvoldoende. Er is te weinig sprake van een actief en geïmplementeerd beleid. Brutus Space realiseert zich dat het vaste team, de raad van toezicht en de flexibele schil, de diversiteit van de stad Rotterdam nog niet voldoende weerspiegelen en heeft het voornemen om te werven via Colourful People. De organisatie laat echter na expliciet te noemen voor welke functies of op welke termijn. Concrete verbeterpunten en een uitgewerkt stappenplan zijn niet geformuleerd.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis Space gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Brutus ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.