Rib

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Rib en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Rib heeft een originele artistieke visie, gericht op evolutionaire ontwikkeling van tentoonstellingen. Deze werkwijze wordt helder onderbouwd en komt duidelijk tot uitdrukking in het gerealiseerde multidisciplinaire programma van de afgelopen jaren. Uit de aanvraag blijkt enige media-aandacht voor de activiteiten en waardering door peers.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van Rib beoordeelt de commissie als voldoende. Het programmaplan is niet erg uitgewerkt, maar sluit (daardoor) naar mening van de commissie wel overtuigend aan op de visie van een ‘zichzelf ontvouwend programma’. Rib kiest voor kunstenaars/makers met praktijken waarin dialoog en maatschappelijk onderzoek een rol spelen. De commissie heeft door de bewezen professionaliteit van Rib vertrouwen dat het beoogde programma zal worden gerealiseerd.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als voldoende. Rib ontwikkelt een onderscheidende curatoriële methode door vastomlijnde kaders nog meer los te laten dan voorheen. De programmering an sich is met name gericht op de beeldende kunst en minder op ontwikkelingen in de maatschappij. De commissie waardeert dat in het randprogramma een connectie met de buurt wordt gezocht.

De manier waarop Rib naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als voldoende. Rib presenteert naar mening van de commissie een helder beschreven publieksplan, met een omschrijving van doelgroepen en communicatiemiddelen. De commissie meent dat de strategie voor publieksverbreding, in lijn met de buurt waar de instelling zich bevindt, nog verder aangescherpt kan worden. Zij waardeert initiatieven als Het Moordenaartje, maar meent dat de toegankelijkheid van dit medium en andere initiatieven nog verbeterd zou kunnen worden door meer inclusief taalgebruik.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als voldoende. De commissie waardeert dat Rib er in zekere mate slaagt om de buurt bij de activiteiten te betrekken, ondanks het relatief hoogdrempelige karakter van de programmering. Initiatieven als de muziekstudio en de start van een community garden zijn hier voorbeelden van. Ook educatie speelt voor Rib een belangrijke rol. Rib toont volgens de commissie aan er in te slagen langdurige samenwerkingen in stand te houden. Op dit moment is er geen structurele financiering op lokaal/regionaal niveau.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Rib voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.