Roodkapje

Categorie: Kunstpodium Pro
Advies: positief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Roodkapje en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten beoordeelt de commissie als voldoende. Zij is van mening dat het kunstpodium een eigenzinnige artistiek-inhoudelijke visie heeft waarin samenwerking en collectiviteit centraal staan. De nadruk ligt op persoonlijke expressie, meerstemmigheid en de relatie met het publiek. Naar de mening van de commissie past dit bij het DNA van Roodkapje en komt het naar voren in het programma van de afgelopen jaren. Echter, inhoudelijk is er, behalve de nadruk op collectiviteit, geen sterke eigen visie op actuele onderwerpen in de beeldende kunst. Er is enige waardering voor de activiteiten van Roodkapje in de media.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend, of om een andere reden bijzonder is en welke mogelijkheden het plan biedt voor de inhoudelijke ontwikkeling van Roodkapje beoordeelt de commissie als voldoende. Zij vindt dat het programmaplan aansluit op de ontwikkelingen van het interdisciplinaire platform met de focus op happenings en ‘anarchivale’ praktijken. De commissie heeft waardering voor deze radicale lijn, waarbij het programma bepaald wordt door vijf residenten, een anarchivaris en drie mentoren. Deze werkwijze is in de ogen van de commissie sterk afhankelijk van het profiel van de betrokkenen. De open call-strategie voor de residenten en het feit dat de anarchivaris en mentoren nog niet vastgelegd zijn, maakt het programma enigszins onvoorspelbaar. Op basis van de signatuur van Roodkapje en de aansluiting van het traject bij de actualiteit, wil de commissie de ongewisse uitkomst van deze strategie het voordeel van de twijfel geven en heeft zij voldoende vertrouwen dat er een artistiek-inhoudelijk programma wordt gerealiseerd.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als voldoende. Het plan ‘Burgers en Spelen’ past goed bij de instelling en is innovatief in de wijze waarop Roodkapje het programma gaat realiseren. De thema’s die door de hybride praktijken van de residenten worden geagendeerd, sluiten aan op relevante ontwikkelingen in de maatschappij.

De mate waarin Roodkapje naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek, maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden, beoordeelt de commissie als voldoende. Volgens de commissie biedt Roodkapje mede als gevolg van het restaurant dat onderdeel is van hun locatie een laagdrempelig en gastvrij podium. Het kunstpodium heeft een originele manier gevonden om doelgroepen te beschrijven die passen bij het restaurant en residency. De strategie om nieuwe doelgroepen aan te boren, is minder overtuigend uitgewerkt. Er is al een algemeen publiek dat geïnteresseerd is, maar de ambitie om de doelgroepen met elkaar te verweven behoeft naar mening van de commissie meer uitwerking.

De bijdrage van het programma aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich verhoudt, beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Roodkapje heeft aansluiting met netwerken in de gehele stad door de vele samenwerkingen via platforms, festivals et cetera. De commissie is van mening dat het kunstpodium zich onderscheidt van andere culturele instellingen in Rotterdam en de regio door het bieden van een podium voor makers met een hybride praktijk met en voor een jong en inclusief publiek. Roodkapje wordt onder andere financieel ondersteund door een bijdrage van de gemeente Rotterdam en andere fondsen.

De mate van professionaliteit in de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de organisatie beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Extern bureau Blueyard heeft de naleving van de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de bedrijfsvoering geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit Download: advies.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Pro gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij zijn de criteria gericht op de lokale context, op publieksbereik en de criteria gericht op de artistiek-inhoudelijke insteek in relatie tot de uiteindelijke activiteiten zwaarder gewogen omdat dit aandachtspunten zijn binnen deze categorie van de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Roodkapje voldoende is en adviseert de aanvraag in de categorie Pro te honoreren.