Stichting projectruimte circa...dit

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Stichting projectruimte circa...dit in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: zij waardeert het sympathieke en laagdrempelige karakter van de organisatie, maar is minder positief over de artistiek-inhoudelijke kwaliteit. Zo vindt de commissie dat er onvoldoende een uitgesproken artistieke visie of reflectie op actuele onderwerpen is geformuleerd. De uitgangspunten zijn nog te algemeen en de recente programmering overtuigt onvoldoende. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim onvoldoende.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: de visie van het podium, de doelen van dit programma en keuze voor de kunstenaars worden onvoldoende toegelicht waardoor de commissie er op basis van de plannen niet van overtuigd is dat het programmaplan overtuigend aansluit bij de ontwikkeling van de organisatie. De commissie meent dat de uitgangspunten van het programma te weinig onderbouwing en reflectie kennen, waardoor in de plannen te weinig beargumenteerde en scherpe inhoudelijke keuzes zijn gemaakt. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De mate waarin Stichting projectruimte circa...dit een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: zij vindt de omschrijving van doelgroepen te generiek en is niet overtuigd van de realiseerbaarheid van de publieksplannen. Door de te summiere uitwerking van de plannen heeft de commissie niet voldoende vertrouwen dat de beoogde doelgroepen en bezoekersaantallen worden bereikt. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim onvoldoende.

De bijdrage van Stichting projectruimte circa...dit aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: zij waardeert de samenwerkingen die de organisatie aangaat met instellingen binnen de lokale culturele infrastructuur. De commissie is echter kritisch op de mate waarin Stichting projectruimte circa...dit erin slaagt zich te onderscheiden van instellingen die culturele programma’s uitvoeren binnen dezelfde regio. Dit vindt zij hoofdzakelijk vanwege het te magere artistiek-inhoudelijke fundament van de organisatie. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim onvoldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Stichting projectruimte circa...dit ruim onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.