Omstand

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief
 

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Zij waardeert dat bij Omstand de kunstenaars centraal staan en plek wordt geboden aan talentontwikkeling en experiment. De commissie is echter van mening dat Omstand deze visie niet voldoende weet te vertalen naar een herkenbaar eigen profiel en een overtuigend kwalitatief sterk programma. De commissie is van mening dat de artistiek-inhoudelijk visie, ondanks de aandacht voor relevante thema’s, niet voldoende scherp is uitgewerkt. Er is aandacht voor de activiteiten van Omstand in diverse lokale media en kunstpers.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De commissie waardeert dat Omstand de komende jaren onverminderd ruimte biedt aan een groot aantal kunstenaars en volledig in dienst staat van hun ontwikkeling. De commissie vindt echter dat de (vaste) programmaonderdelen niet overtuigend en scherp genoeg zijn uitgewerkt. In het programmaplan is onvoldoende onderbouwd en toegelicht waarom met welke kunstenaars en gastcuratoren zal worden samengewerkt, waarom de gekozen thema’s aan bod komen en wat de achterliggende artistiek/inhoudelijke keuzes zijn. Vanwege de kwaliteit van de betrokkenen heeft de commissie wel vertrouwen in de uitvoerbaarheid van het programma.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De voorgestelde activiteiten en kunstenaarsselectie verhouden zich weliswaar tot diverse maatschappelijke kwesties maar de commissie vindt de uitwerking ervan niet overtuigend. Zij vindt het programmaplan vooral een voortzetting van eerdere programmaonderdelen en samenwerkingen en niet vernieuwend voor de organisatie zelf.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als onvoldoende. De doelgroepen die Omstand wil bereiken worden opgesomd, maar verder niet beschreven en kennis over het publiek ontbreekt. Omstand schrijft er voor de buurt en een breed publiek te zijn, zij maakt echter niet concreet hoe. Een overtuigende communicatiestrategie ontbreekt en de commissie heeft niet het vertrouwen dat het beoogde publiek wordt bereikt.

De lokale en regionale inbedding beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Omstand is in Arnhem en Gelderland een belangrijke aanjager op het vlak van de inhoudelijke ontwikkeling van de beeldende kunst. Omstand vervult een belangrijke rol op het gebied van talentontwikkeling in de regio. Het kunstpodium heeft een goed netwerk en werkt samen met andere kunstpodia als POST, Plaatsmaken en Museum Arnhem. Door het ontbreken van een scherpe artistieke visie is de commissie niet altijd even overtuigd van het onderscheidende karakter van het kunstpodium in relatie tot de andere instellingen met een focus op talentontwikkeling. Omstand wordt ondersteund door de gemeente Arnhem.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FCP) beoordeelt de commissie als goed. Omstand heeft de FPC actief geïmplementeerd in haar organisatie. De duidelijke richtlijnen voor honorering en het gebruik van transparante contracten versterken de toewijding van Stichting Omstand aan eerlijke praktijken.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als onvoldoende. Omstand onderschrijft de GCC maar de toepassing van de code wordt onvoldoende toegelicht. De organisatie gaat niet in op de thema’s of principes van de GCC en geeft onvoldoende toelichting op de werkwijze van het bestuur. De reflectie op het eigen handelen is te summier. Verbeterpunten en een stappenplan ontbreken.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. Omstand heeft geen actief geïmplementeerd beleid op het gebied van de Code D&I. De aanvrager schrijft de code na te leven. Hoe dit wordt vormgegeven en vanuit welke visie dit is ingegeven wordt echter niet uitgelegd. Er worden ook geen verbeterpunten genoemd en er is geen stappenplan geformuleerd.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Omstand net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.