Murals Inc.

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als onvoldoende. De commissie vindt het waardevol dat Murals Inc. is gericht op het presenteren van muurschilderingen, maar mist reflectie op de artistieke en/of maatschappelijke betekenis daarvan. Zij herkent te weinig een duidelijke artistieke visie en, buiten de keuze voor het medium, geen heldere focus in de programmering van de afgelopen twee jaar. Er is enige aandacht voor de activiteiten van Murals Inc vanuit de media. De artikelen zijn echter met name gericht op de muurschilderingen in de openbare ruimte, waarbij de commissie zich afvraagt of deze door Murals Inc. Agency of door het kunstpodium zijn gerealiseerd.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als onvoldoende. Murals Inc. beschrijft als uitgangspunt voor de programmering: het belang van het bieden van een podium aan muurschilderkunst. De commissie mist daarbij echter een overtuigende contextualisering van dit belang en meent dat de uitwerking blijft steken in een reflectie op het medium zelf. In de keuze voor thema’s voor de presentaties toont Murals Inc. volgens de commissie wel oog te hebben voor een bredere context en maatschappelijke vraagstukken, maar zij mist hierin een duidelijke rode draad. Ook in de selectie van de kunstenaars mist zij samenhang. Er wordt volgens eigen zeggen gewerkt met kunstenaars en met straatartiesten, maar Murals Inc. slaagt er volgens de commissie te weinig in om deze middels interessante groepstentoonstellingen bij elkaar te brengen. De commissie heeft vertrouwen in de uitvoerbaarheid van de plannen, maar meent niet dat deze zullen leiden tot een programma van een overtuigende artistiek-inhoudelijke kwaliteit.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als onvoldoende. Door het randprogramma ziet de commissie enige vernieuwing in de activiteiten van Murals Inc. Zij mist hiervoor echter een heldere aanpak, bijvoorbeeld voor het opstarten van samenwerkingen met onderwijsinstellingen. De commissie meent dat de aard van het medium ‘muurschilderingen’ uitnodigt tot een aansluiting op actuele ontwikkelingen, maar ziet dit in het programma van Murals Inc. niet overtuigend terug. De gekozen thema’s voor de tentoonstellingen hebben soms raakvlakken met maatschappelijke thema’s, maar dit is nog te weinig scherp uitgewerkt.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als onvoldoende. Murals Inc. heeft doelgroepen geduid, maar deze hadden meer uitgebreid en verdiepend beschreven kunnen worden. De aanvrager heeft ambities op het gebied van publieksbereik. De commissie waardeert bijvoorbeeld initiatieven zoals het nieuwe magazine, maar herkent nog geen overtuigende overkoepelende communicatiestrategie. Er is daarom te weinig vertrouwen bij de commissie dat het beoogde publiek zal worden bereikt en aan het podium wordt verbonden.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als onvoldoende. De commissie waardeert dat de aanvrager zich op muurschilderingen richt, maar ziet geen overtuigende inbedding binnen de hedendaagse beeldende kunst of binnen de lokale context van de wijk Feijenoord. Murals Inc. heeft samenwerkingspartners, maar licht volgens de commissie te weinig toe wat deze samenwerkingen precies behelzen of opleveren. Er is geen sprake van structurele financiële ondersteuning vanuit de lokale overheden.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als zeer goed. Murals Inc. reflecteert in haar plannen uitgebreid op FPC met een aantal duidelijke kernpunten. Zij presenteert een doordachte en op richtlijnen gebaseerde aanpak die met regelmaat en beleid tegen het licht wordt gehouden; verbeterpunten en doelstellingen worden daarbij genoemd.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als onvoldoende. Murals Inc. geeft aan dat de code is geïmplementeerd in de statuten en reglementen, maar een toelichting op de verschillende principes en aanbevelingen van de code ontbreekt. De organisatie reflecteert niet en levert geen verbeterpunten ten aanzien van het eigen handelen.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. Murals Inc. geeft enkel blijk van de code door middel van de programmering: in de gekozen thema’s en selectie van de kunstenaars. De organisatie staat nog aan het begin van de ontwikkeling van een beleid op D&I. Er wordt ambitie uitgesproken, maar een stappenplan met concrete doelen ontbreekt.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Murals Inc. onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.