Sign

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief
 

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Sign is volgens de commissie al jaren een baken voor de kunst in Noord-Nederland, als experimenteel en interdisciplinair podium voor jonge professionele kunstenaars aan het begin van hun carrière. De artistieke visie van Sign, gericht op talentontwikkeling, wordt in de praktijk gebracht in de persoonlijke en eigenzinnige wijze waarop kunstenaars gefaciliteerd en aangemoedigd worden te experimenteren en buiten hun eigen kaders te treden. Er is aandacht voor de activiteiten van Sign in de kunstpers en lokale media.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als voldoende. De visie op talentontwikkeling is volgens de commissie duidelijk vertaalt in de plannen voor de komende jaren. Zij meent dat uit het programma energie spreekt en laat zien dat Sign een vrije plek voor kunstenaars is. Het overkoepelende uitgangspunt ‘de verhouding van mens tot zijn omgeving’ vindt de commissie echter te breed geformuleerd en niet scherp genoeg uitgewerkt in de aansluitende deelthema’s. De selectie van kunstenaars is nog niet bekend, maar dit vindt de commissie begrijpelijk gezien het feit dat Sign deze scout op de diverse eindexamententoonstellingen. Zij heeft op basis van de behaalde resultaten in het verleden wel vertrouwen in de uitvoerbaarheid van het programma.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Volgens de commissie geeft de organisatie aan op het huidige beleid te willen voortbouwen, dit te verduurzamen en consolideren. Ondanks dat Sign gericht is op het faciliteren van kunstenaars in hun experiment, is de vernieuwing in de eigen activiteiten van het kunstpodium beperkt. Ook de aansluiting op maatschappelijke onderwerpen lijkt volgens de commissie met name via de kunstenaars tot stand te komen.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Er worden doelgroepen door Sign opgesomd, maar niet nader uitgewerkt. De commissie vindt het positief dat Sign een team PR in het leven heeft geroepen, die verdiepende content in de vorm van bijvoorbeeld interviews of audiotours bij de tentoonstellingen zal maken. Zij meent echter dat het nog onduidelijk is hoe deze content vervolgens onder de aandacht van publiek zal worden gebracht. Er is volgens de commissie nog geen sprake van een overtuigende en overkoepelende strategie om het beoogde publiek te bereiken en aan het podium te verbinden.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Sign is volgens de commissie een belangrijke plek in Groningen met een bovenregionale uitstraling. Er zijn meerdere podia gericht op startende kunstenaars in Noord-Nederland, maar Sign is hierbinnen een vaste en bewezen speler. Het kunstpodium heeft diverse regionale samenwerkingspartners, hoewel volgens de commissie niet altijd duidelijk is welke samenwerkingen al bestendigd zijn. Sign wordt structureel ondersteund door de gemeente Groningen.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als voldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als zeer goed. Sign committeert zich aan de Fair Practice Code. De organisatie licht toe welke stappen de afgelopen jaren zijn gezet en welke het de komende jaren gaat zetten. Er zijn concrete doelstellingen geformuleerd en acties om die doelstellingen te bereiken. De kosten hiervoor zijn terug te zien in de toelichting op de begroting. De organisatie publiceert jaarverslagen, inclusief verantwoording over naleving van de codes, jaarlijks op de website en voert intern en extern dialoog over de toepassing van de FPC.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als voldoende. Sign hanteert statuten en een directiereglement waarin de principes en aanbevelingen van de GCC zijn opgenomen. De organisatie geeft inzicht in de werkwijze van het bestuur en de relatie tot de directie. Zij reflecteert op het eigen handelen en levert veel verbeterpunten aan. Stappen worden benoemd binnen de termijn van het lopende beleidsplan, niet voor de periode 2025-2028. Een overzichtelijk stappenplan ontbreekt.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als onvoldoende. Na uitvoering van de D&I-scan realiseert de organisatie zich dat D&I al wel in het programma verweven is, maar dat er in de organisatie nog een stevige inhaalslag gemaakt moet worden voor een actief en geïmplementeerd beleid op de code. Er zijn verbeterpunten, maar deze zijn niet omgezet naar een stappenplan met concrete doelen.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Sign voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.