VierVaart

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief

Het advies luidt: 
De rol, positie, en werkwijze van VierVaart in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als voldoende. Zij meent dat VierVaart een beproeft concept van residencies, tentoonstelling en lezingen koppelt aan heldere thema’s. Daarnaast heeft zij waardering voor de onderscheidende artistieke visie waarin hedendaagse kunst, biologisch tuinieren en ontmoetingen in de natuur samenkomen, hoewel deze in haar ogen verder uitgediept kan worden. De commissie waardeert de ruimte en tijd die aan kunstenaars wordt geboden om nieuw werk te ontwikkelen, waarbij in haar ogen met name de bijzondere locatie van meerwaarde is.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2024 beoordeelt de commissie als voldoende. Hoewel het centrale thema vrij summier is beschreven, waardeert zij de mate waarin het thema aansluit bij de ontwikkeling van het kunstpodium. De commissie vindt de praktijk van de geselecteerde kunstenaars aansprekend en mede vanwege de relatie met de residency is zij overtuigd van de relevantie van deze selectie binnen het programmaplan. Hoewel het programma volgens de commissie niet uitgebreid is toegelicht, bieden de opzet van het plan en het trackrecord van VierVaart vertrouwen dat het plan wordt gerealiseerd.

De mate waarin VierVaart een relevant publiek voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als voldoende. Hoewel de commissie het bewonderenswaardig vindt dat VierVaart bezoekers uit het hele land weet te trekken door de combinatie met een minicamping, meent zij dat de visie op de relatie tussen het programmaplan en haar publiek niet heel scherp is. Ondanks de vrij summiere plannen heeft de commissie op basis van activiteiten uit het verleden en de aantrekkelijke en bijzondere locatie van VierVaart vertrouwen dat het beoogde publiek wordt bereikt.

De bijdrage van VierVaart aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als voldoende. Zij is overtuigd van de meerwaarde van VierVaart in Zeeland, gezien het beperkte aanbod hedendaagse kunst en kunstenaarsresidenties in Zeeland. Hoewel er sprake is van (beoogde) samenwerkingen met onder andere Kunstenfestival Aardenburg en Zeeland Impuls, is de commissie echter wel kritisch op de beperkte mate waarin VierVaart erin slaagt haar lokale inbedding te versterken.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van VierVaart voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.