Drawing Centre Diepenheim

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Drawing Centre Diepenheim en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als voldoende. De commissie heeft waardering voor de visie van Drawing Centre Diepenheim met een focus op onderzoek naar tekenen, de rol van het experiment, de focus op het proces en de gastvrije houding. De artistieke visie reflecteert hiermee volgens de commissie niet alleen op het eigen medium maar ook op de plaats daarvan in de maatschappij. De commissie meent daarnaast dat Drawing Centre Diepenheim zich de afgelopen jaren verbazingwekkend heeft weten te herpakken na de afwijzing van het Mondriaan Fonds in 2022. Er is waardering voor de activiteiten van het kunstpodium in de vorm van lovende aandacht in de pers, maar ook de geslaagde crowdfunding getuigt van draagvlak.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van Drawing Centre Diepenheim beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De commissie meent dat het kunstpodium met het programmaplan ‘The Unbalancing Act’ een goede artistiek-inhoudelijke formule in handen heeft waarmee het kan uitgroeien tot een platform waar uitwisseling centraal staat tussen kunstenaars, publiek en de lokale gemeenschap. Dit bewerkstelligt ze door middel van tentoonstellingen, residenties, educatietrajecten en een activiteitenprogramma. De commissie is daarnaast van mening dat het programmaplan een interessante selectie kunstenaars oplevert met verrassende wisselende gastcuratoren. Zij heeft op basis van de getoonde veerkracht in het verleden, het vertrouwen dat Drawing Centre Diepenheim het beoogde artistiek inhoudelijke programma zal realiseren.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als voldoende. De commissie meent dat het kunstpodium met het reeds eerder geïntroduceerde thema ‘Drawing in the expanded field’ en met het te realiseren programma ‘The Unbalancing Act’ verder bouwt aan het uitdiepen van maatschappelijke thema’s, met ondersteuning van een nieuwe curator. Zij waardeert tevens de inzet op een sterkere verbinding met de lokale gemeenschap door het aanbieden van activiteiten als onderdeel van het educatieprogramma.

De manier waarop Drawing Centre Diepenheim naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij vindt dat Drawing Centre Diepenheim grote stappen heeft gezet op dit vlak. Het podium heeft naar de mening van de commissie een goed beeld en begrip van de doelgroepen en de strategie gericht op deze communities wordt op gedegen wijze uitgebouwd. Door de vele samenwerkingen die het kunstpodium aangaat van zeer lokaal tot (in mindere mate) internationaal weet ze haar publiek in de ogen van de commissie ook actief te verbreden.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij vindt dat Drawing Centre Diepenheim een uniek profiel heeft in een omgeving waar culturele instellingen dun gezaaid zijn. De commissie waardeert de samenwerking met deze instellingen zoals o.a. Rijksmuseum Twenthe, Dat Bolwerck en andere kunstpodia in de provincie Overijssel. De ondersteuning van provincie en gemeente en incidenteel van diverse private fondsen tonen in de ogen van de commissie de lokale en regionale inbedding.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Drawing Centre Diepenheim ruim voldoende is en adviseert de aanvraag te honoreren.