Van GoghGalerie & Gastatelier

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als onvoldoende. Van GoghGalerie & Gastatelier heeft zich bewezen als Artis-in-Residence plek (AiR) waar kunstenaars ongestoord kunnen werken en graag verblijven. De commissie mist echter een overtuigende artistieke visie op wat Vincent van Gogh voor kunstenaars en de hedendaagse beeldende kunst kan betekenen en ook op de genius loci van Van Gogh en de betekenis daarvan voor het nu. Daarnaast meent de commissie dat de aanvrager voornamelijk functioneert als AiR en niet als kunstpodium. Volgens de commissie blijkt dit onder meer uit de tentoonstellingen die met name zijn gericht op het presenteren van de uitkomsten van de residencies. Ook hierin mist de commissie een overkoepelende visie op hedendaagse beeldende kunst of maatschappelijke ontwikkelingen. Er is aandacht voor het programma in zowel lokale als landelijke (kunst)pers.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als onvoldoende.
 De kunstenaars, voor zover al bekend, zijn van voldoende kwaliteit maar de commissie ziet binnen de selectie weinig diversiteit, ondanks dat de aanvrager in het plan schrijft dit na te streven. De commissie vindt het programmaplan onvoldoende uitgewerkt, zij mist een overtuigende artistieke visie die aansluit bij actuele maatschappelijke onderwerpen en een inhoudelijke onderbouwing van de kunstenaarsselectie. Van GoghGalerie & Gastatelier heeft met de plek en de reputatie van Van Gogh iets bijzonders in handen maar de commissie heeft onvoldoende vertrouwen dat het kunstpodium dit weet te vertalen in een samenhangend en kwalitatief overtuigend programma.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als onvoldoende. Hoewel er in het plan projecten worden genoemd die vernieuwend kunnen zijn voor de organisatie, zoals Open AiR, de samenwerking met Claudy Jongstra en de VanGoghtuin, ontbreekt er een inhoudelijke toelichting waarom en hoe dit aangepakt zal worden. Daarnaast vindt de commissie dat de programmering zich te weinig verhoudt tot maatschappelijke ontwikkelingen en mist zij wederom een overtuigende visie.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als onvoldoende. In het presentatieplan worden doelgroepen genoemd, maar deze zijn heel algemeen omschreven. De commissie mist een uitgewerkte communicatiestrategie en beschrijving van de inzet van middelen. Het is met name op basis van de reputatie van Vincent van Gogh en de samenwerkingspartners dat de commissie vertrouwen heeft dat publiek zal worden bereikt. Zij meent dat Van GoghGalerie & Gastatelier haar publiek onvoldoende in kaart heeft gebracht en geen overtuigend plan heeft om het beoogde publiek aan zich te binden.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als voldoende. Van GoghGalerie & Gastatelier vervult een duidelijke rol in de regio Noord-Brabant. Maar het gebrek aan een scherpe artistieke inhoudelijke visie en missie doet afbreuk aan het onderscheidende karakter binnen de culturele infrastructuur. Positief is dat Van GoghGalerie & Gastatelier veel samenwerkingen onderhoudt. Er is financiële ondersteuning vanuit de gemeente en de provincie.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FCP) beoordeelt de commissie als goed. Van GoghGalerie & Gastatelier heeft de FPC actief geïmplementeerd in haar organisatie. Er wordt op de code gereflecteerd en de FCP is een vast agendapunt tijdens de bestuursvergaderingen.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als onvoldoende. De toepassing van de GCC in de organisatie is onvoldoende toegelicht. Op welke wijze Van GoghGalerie & Gastatelier reglementen met afspraken, verantwoordelijkheden en taken hanteert, wordt bijvoorbeeld niet benoemd. Ook niet hoe de aanvrager omgaat met mogelijke belangenverstrengeling, of het bestuur een jaarlijkse zelfevaluatie organiseert en hoe het de werkgeversrol invult ten aanzien van de directeur-conservator. Een aftreedrooster ontbreekt, evenals verbeterpunten of stappenplan voor de komende beleidsperiode.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. Hoewel Van GoghGalerie &Gastatelier de Code D&I onderschrijft en aangeeft dit door te voeren in de 4 P’s, is er van een actief en geïmplementeerd beleid geen sprake. Diversiteit en inclusie worden regelmatig genoemd in de aanvraag, maar het wordt verder nergens toegelicht of inhoudelijk uitgewerkt. De samenstelling van de commissie voor de selectie van de kunstenaars, is meer divers samengesteld dan de homogene samenstelling van het bestuur en de vaste curatoren. Een toelichting op de P van publiek en het bereik ervan is mager en van dezelfde strekking als bij programma en partners.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Van GoghGalerie & Gastatelier net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.