Kunstverein

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Kunstverein en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als voldoende. Volgens de commissie toont Kunstverein een reflectieve houding ten aanzien van de eigen rol, programmering en verhuizing. De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke visie en de projecten van de afgelopen jaren is helder. De commissie waardeert dat Kunstverein zich richt op ondergewaardeerde en onderbelichte (avant-garde) kunstenaars. De commissie meent echter dat door de focus van Kunstverein op ‘curatoriele strategieën’ en de positionering als ‘curatorial office’ de programmering slechts voor een beperkt publiek toegankelijk is. De activiteiten worden gewaardeerd door met name (inter)nationale vakbladen gericht op beeldende kunst.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van Kunstverein beoordeelt de commissie als voldoende. Het podium heeft de programmering aanscherpt, met een focus op de politieke oorzaken van onderdrukte en ondergewaardeerde artistieke praktijken. Hoewel de commissie de kunstenaarsselectie interessant vindt, ziet zij de eerdergenoemde focus niet geheel terug in de prakijken van de geselecteerde kunstenaars. Het programma voor de komende twee jaar vindt zij gedetailleerd uitgewerkt, waardoor zij vertrouwen heeft in de uitvoerbaarheid. Hoewel de commissie waardeert dat Kunstverein zich de komende jaren meer wil positioneren als toegankelijk en sociaalgericht instituut, is zij gezien de aard van de programmering en de complexe kunstenaarspraktijken niet overtuigd van de haalbaarheid daarvan.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als voldoende. Het programma speelt in op de verhuizing van Kunstverein door de nieuwe ruimte in te zetten als een groeiend archief voor de gerealiseerde projecten. Het programma kent verder aanscherpingen, maar sluit volgens de commissie tevens in grote lijnen aan op de activiteiten uit het verleden. De specifieke kunstenaarsselectie levert projecten op die een sociaal-maatschappelijke verbintenis hebben.

De manier waarop Kunstverein naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Zij waardeert dat Kunstverein een communicatieadviseur heeft aangetrokken om de plannen op het gebied van communicatie verder te ontwikkelen. In het presentatieplan worden doelgroepen genoemd, maar deze zijn dermate minimaal omschreven dat er voor de commissie onvoldoende inzicht is in wie dat precies zijn. De commissie herkent plannen om het publiek te laten groeien, maar is onvoldoende overtuigd dat dat ook publieksverbreding zal bewerkstelligen. Zij ziet een uitvoerige opsomming van communicatiemiddelen, maar mist een strategie die meer op de specifieke doelgroepen wordt ingezet. Daarnaast is de commissie van mening dat Kunstverein toegankelijk is voor mensen die ingevoerd zijn in het kunstdiscours en dat (grotendeels) een professioneel publiek is.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat het verhouden beoordeelt de commissie als voldoende. De commissie waardeert de structurele samenwerkingen die Kunstverein onderhoudt met internationale partners, al vindt zij het aandeel van de lokale partners minder overtuigend. Zij meent dat de toenemende samenwerking met Amsterdamse kunstenaars zal bijdragen aan de lokale inbedding van Kunstverein. De commissie vindt echter dat Kunstverein maar in beperkte mate onderscheidend is ten opzichte van andere instellingen in de regio Amsterdam. De ondersteuning vanuit het Amsterdams Fonds voor de Kunst wordt positief gewaardeerd.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Kunstverein voldoende is, maar als gevolg van het beperkte budget adviseert zij de aanvraag af te wijzen.